[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 062-065
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yoğun Bakım Ünitesinde Obstetrik Olgular
Gönül TEZCAN KELEŞ, İsmet TOPÇU, Arzu KEFİ, Zeynep EKİCİ, Melek SAKARYA
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, MANİSA

Amaç: Bu çalışmanın amacı Yoğun bakım ünitesine (YBÜ)’ne alınan obstetrik olguları retrospektif olarak değerlendirmek, YBܒne kabul sıklığını, nedenlerini ve klinik sonuçlarını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Yoğun bakım ünitesine (YBÜ) 1999-2005 yılları arasında gebe ve/veya postpartum dönemde yatırılan 18 obstetrik olgunun retrospektif demografik verileri, kabul nedenleri, yoğun bakımda yapılan girişimleri ve klinik sonuçları incelenerek değerlendirilmeye alındı.

Bulgular: Obstetrik olguların YBܒndeki sıklığı %2.7 olarak bulundu. 13 olgu (%72.2) diğer hastanelerden sevk edilmiştir. Yoğun bakım kullanma oranımız 421 doğumda 1’dir. 18 olgunun ortalama yaşı 27.4±5.4’tür. Yatış süreleri 4.6 gün ve APACHE II skoru orta değeri 7’dir. Yaşayan ile yaşamayan olgular arasında APACHE II skorları farklı bulundu (p<0.05). YBܒne kabulün en sık nedenleri preeklampsi/eklampsiye bağlı hipertansiyon (%38.7) ve postpartum kanamaya bağlı hipovolemik şoktu (%27.8). Olguların 5’i mortalite ile sonuçlandı ve mortalite oranı % 27.7 olarak saptandı.

Sonuç: Obstetrik olgular için YBܒne gereksinim en sık obstetrik kanama ve kontrol edilemeyen hipertansiyon nedeniyle olmaktadır. Bu sorunların çözümlenmesi için geliştirilen stratejiler ve düzenli antenatal bakım maternal morbidite ve mortaliteyi belirgin derecede azaltacaktır. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]