[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sepsis Oluşturulan Ratlarda Kan Glukoz Düzeyinin Mortaliteye Etkisi
Mehmet Akif YAŞAR1, Ramazan ÖDEŞ1, Ahmet KİZİRGİL2, Bilal ÜSTÜNDAĞ3, Demet YAŞAR1, Yasemin BULUT2, İsmail DEMİREL1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Giriş: Son yıllarda yoğun bakım ünitelerinde yapılan çok merkezli çalışmalarda mortalitenin önemli belirleyicilerinden birisinin de kan glukoz düzeyi olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada sepsis oluşturulan ratlarda sadece kan glukoz düzeyi değişken tutulup bunun mortaliteye etkileri araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: 60 adet wistard türü rat çalışmaya alındı.Tüm hayvanlarda bakteriyel translokasyonu tespit edebilmek amacıyla; E. Coli lipopolisakkarit'i (LPS) 5 mg/kg intraperitoneal olarak uygulanarak sepsis modeli oluşturuldu. Denekler kontrol grubunda kan glukoz düzeyi 85-110 mg/dl olanlar ve diabetik grupta ise 180-215 mg/dl arasında olanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Şok belirtileri saptandıktan sonra ölen ratlardan, doku örnekleri (Mezenter lenf nodu, karaciğer, dalak) alındı. Polymerase Chain Reaction (PCR) ve kültür yöntemi ile bakteriyel translokasyon Araştırıldı.

Bulgular: Diyabetik gruptaki ratlara LPS uyguladıktan sonra 5 gün içinde tamamı, kontrol grubunda ise 12 gün içinde tamamı kaybedildi. Mortalite hızı diabetik grupta, kontrol grubuna göre yüksek olarak bulundu (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışmada sepsis oluşturulan ratlarda sadece kan glukoz düzeyi değişken tutulup mortaliteye bakıldı. Sonuç olarak, sepsis oluşturulan ratlarda kan glukoz düzeyinin 80-110 mg/dl aralığında tutulduğunda mortalite hızının düştüğü kanısına vardık. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]