[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-096
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sevofluran Anestezisi Uygulanmış Rat Kalb Dokularında Oksidan ve Antioksidan Sistem Üzerine Epigallocatechin 3- Gallate'ın Etkileri
Ayşe Belin ÖZER1, Dilara KAMAN2
1Mardin Devlet Hastanesi, Anestezi Uzmanı, MARDİN
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Oksidan ve antioksidan durumun değerlendirilmesi ile kardiak doku üzerine sevofluran anestezisi ve epigallocatechin 3- gallate (EGCg)’nin muhtemel etkilerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ratlar 3 gruba ayrılarak çalışıldı. Grup 1’e (n:6) sevofluran, %3 (v/v) hava/O2 karışımı ile uygulandı. Ve grup 2’e (n:6) sevofluran + EGCg uygulandı. Kontrol grubu için ise yine 6 tane rat seçildi. Malondialdehid (MDA), nitrik oksit (NOx), süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) and katalaz (CAT) kardiak dokuda çalışıldı.

Bulgular: Grup 1’de CAT ve NO düzeyleri değişmezken, MDA, SOD ve GSH-PX düzeyleri yükselmiş olarak bulundu. EGCg’nin eklenmesi MDA, SOD ve GSH-Px aktivitelerini düşürüken, NOx düzeyleri artmış olarak bulundu.

Sonuç: Lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzim düzeyleri sevofluran uygulamasını takiben fazla miktarda artmıştır. Ancak, iv EGCg uygulaması kardiak dokuyu önemli şekilde korumaktadır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]