[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-101
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hiperlipidemik Olgularda Azalmış Serum Adiponektin Düzeyi ve Atorvastatin Tedavisinin Etkisi
Yusuf ÖZKAN1, Handan AKBULUT2, Süleyman Serdar KOCA3, Vedat GENÇER3, Emir DÖNDER3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Giriş: Koroner arter hastalığı, miyokard infarktüsü, inme gibi ateroskleroz temelli hastalıklar morbidite ve mortalitenin önde gelen sebeplerindendir. Hiperlipidemi aterosklerotik hastalıkların majör risk faktörlerindendir ve hızlanmış ateroskleroz ile sonuçlanmaktadır. Potent lipid düşürücülerden statinlerin bir üyesi olan atorvastatin hiperlipidemide yaygın olarak kullanılmaktadır. Yağ dokudan üretilen, aterosklerozu gerileten adiponektinin; obezite, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi gibi ateroskleroz risk faktörlerinin varlığında serum düzeylerinin azaldığı ortaya konulmuştur. Bu çalışmada hiperlipidemide ve atorvastatin tedavisi sonunda serum adiponektin düzeylerini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya non-diyabetik hiperlipidemik 26 olgu ile yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi ve kan basınçları hiperlipidemi grubuna uygun 10 sağlıklı olgu alındı. Hiperlipidemik 26 olgu 20 mg/gün atorvastatin ile 8 hafta süre tedavi edildi. Tedavinin başlangıcında ve 8 hafta sonra serum lipit ve adiponektin düzeylerine bakıldı.

Bulgular: Sağlıklı olgularda adiponektin düzeyi 18.8±6.8 µg/mL iken hiperlipidemi grubunda 3.7±1.3 µg/mL tespit edildi ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). Çalışmaya alınan hiperlipidemik olgularda adiponektin düzeyi kadınlarda erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek olduğu gözlendi (p<0.05). Sekiz haftalık atorvastatin tedavisi ile serum adiponektin düzeyinin 3.7±1.3 µg/mL'den 4.7±1.9 µg/mL'ye çıktığı görüldü (p<0.05).

Sonuç: Hiperlipidemi varlığında adiponektin düzeyi anlamlı olarak azalmaktadır. Atorvastatin tedavisi lipit profilinde olumlu değişikliklere ilaveten aterosklerozda protektif rol üstlendiği bildirilen adiponektin düzeylerinde artışa yol açmaktadır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]