[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 115-117
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Weaning Başarısızlığının Göstergesi Olarak Yüksek Serum C Reaktif Protein Düzeyi
Mithat KAHRAMANOĞLU1, Mehmet Akif YAŞAR2, İsmail DEMİREL2, Kürşat GÜL2, Ayşe Belin ÖZER3
1Fethiye Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Fethiye MUĞLA
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Mardin Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı, MARDİN

Giriş: Weaning, yoğun bakımdaki hastada mekanik desteğin azaltılması ve solunum işinin hastaya bırakılması sürecidir. Weaningde uygulama şekli ve zamanı önemlidir. Weaningde solunumsal parametreler kadar biyokimyasal testler de önemlidir. C-Reaktif Protein (CRP) inflamasyonda artış gösteren bir akut faz reaktanıdır. Bu çalışma, weaning başarısında CRP düzeyinin yeni bir parametre olarak kullanılıp kullanılmayacağını göstermek amacıyla planlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Fırat Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım Ünitesi (AYBÜ)'nde Haziran 2005 - Ocak 2006 tarihleri arasında yatan hastalarda yapıldı. PEEP=5, FiO2: 0.4, f/Vt<105, P0.1<6, NIF>25 olan 54 hasta weaning protokülüne alındı. Hastaların yaşları, AYBÜ'de kalış süreleri, albümin değerleri, APACHE II skorları ve ventilasyon desteği uygulanan gün sayısı kaydedildi. Hastalar weaning aşamasında CRP düzeylerine göre üç gruba ayrıldı. Serum CRP düzeyi 10 mg/L'nin altında olanlar Grup I'e, 10-100 mg/L arasında olanlar Grup II'ye, 100 mg/L'nin üzerinde olanlar Grup III'e dahil edildiler. Gruplar arasındaki weaning başarı ve başarısızlığı kaydedildi. İstatistiksel analizde kikare ve Kruskal-Wallis testleri kullanıldı.

Bulgular: Hastaların yaşı, yoğun bakımda kalış süreleri, APACHE II skorları ve ventilasyon desteği gereken gün sayısı açısından gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Weaning başarısızlığı açısından Grup I ve II arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Grup I ve II'ye göre Grup III'te weaning başarısızlığı anlamlı olarak artmış, albümin azalmış bulundu.

Sonuç: Bu çalışmada solunumsal parametreler açısından weaning yapılabilecek hasta grubunda yüksek CRP düzeyleri ile weaning başarısızlığının korele olduğunu saptadık. Weaning düşünülen hastalarda weaning başarısını önceden belirlemede CRP düzeyleri dikkate alınmalıdır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]