[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 124-127
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Artrogripotik Ayak Deformitelerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Lokman KARAKURT, Tahir VAROL
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Giriş: Artrogripozisli hastalardaki ayak deformitelerine uyguladığımız cerrahi tedavi yöntemlerini ve sonuçlarımızı tartışmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 5 olgunun (4 erkek, 1 kız) 4’ünde (8 ayak) rijit tip clubfoot deformitesi, 1’ inde (2 ayak) pes kalkaneovarus deformitesi vardı. Clubfoot deformiteli 8 ayağın tümüne komplet subtalar gevşetme yapıldı. Bir ayakta, komplet subtalar gevşetmeye lateral kolon kısaltması eklendi. Bilateral pes kalkaneovarus deformiteli olguya ise ekstansör tendon uzatmasını takiben bilateral komplet subtalar gevşetme yapıldı.

Bulgular: Üç ayakta cilt nekrozu gelişti. Bunların 2’sinde konservatif tedavi ile nekroz iyileşti. Diğer ayakta ise nekrotik bölge debride edilip fasyakutanöz flep çevrildi. Bir hastanın bir ayağında komplet subtalar gevşetme tekrarlandı ve her iki ayağına lateral kolon kısaltması eklendi. Altı ayakta iyi, 4 ayakta mükemmel sonuç elde edildi.

Sonuç: Artrogripoziste deformitenin rekürrensi sıktır. Ancak, iyi programlanmış bir cerrahi ve tecrübeli bir cerrah ile başarılı sonuçlar elde edilebilir. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]