[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 184-189
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Zehirlenme Hastalarında Serum Malondialdehid, Paraoksonaz ve Karaciğer Fonksiyon Testleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Gürkan ALAGÖZ1, Polat DURUKAN2, Mustafa YILDIZ3, Mustafa Kemal BAYAR4, Necip İLHAN5, Yunsur ÇEVİK6, Dilara SEÇKİN5
1Osmaniye Devlet Hastanesi, Acil Servis Kliniği, OSMANİYE
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, KAYSERİ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, ELAZIĞ
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ
5Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ
6Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, ANKARA

Giriş: Bu çalışmanın amacı akut zehirlenme hastalarında, serum paraoksonaz (PON), malondialdehid (MDA), aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), gama-glutamil transaferaz (GGT) değerlerinin, hastaların zehirlenme maddelerini alımından sonraki 6. ve 24. saatlerdeki düzeylerinin belirlenerek, hastaların takibi ve bu değerlerin hastaların tedavisindeki rollerini, aralarında korelasyon olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servise Aralık 2003 - Haziran 2004 tarihleri arasında zehirlenme nedeniyle başvuran, çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 16 yaş ve üzeri 82 hasta ile prospektif olarak gerçekleştirildi.

Bulgular: Çalışmaya 82 hasta alınmıştır. Bu hastaların MDA1 ve MDA2 değerleri sırasıyla ortalama 0.39±0.2 ve 0.45±0.3 mmol/mL olarak bulunmuştur. PON1-1 ve PON1-2 değerleri sırasıyla ortalama 153.33±77.3 ve 146.25±70.7 U/mL olarak bulunmuştur. AST1, AST2, ALT1, ALT2, GGT1 ve GGT2 değerleri sırasıyla ortalama olarak 21.53±8.1, 26.73±47.7, 20.16±9.6, 20.87±21.6, 20.75±15.3 ve 20.77±20.0 U/L bulunmuştur. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda trisiklik antidepresan, asetaminofen, mantar, alkol ve organofosfat zehirlenmesi ile başvuran hastalarda MDA, PON1, AST, ALT ve GGT değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Akut zehirlenme hastalarında 6. ve 24. saatlerde alınan MDA, PON1, AST, ALT, GGT değerlerinin ilk 24 saatteki hasta takibi ve tedavisinde yeri olmadığını düşünmekteyiz. Zehirlenme gibi önemli bir sorunun takip ve tedavisinde yeni laboratuvar parametrelerinin araştırılması gerektiğini düşünmekteyiz. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]