[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 102-106
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Solid Meme Kitlelerinin Power Doppler Ultrasonorafi ile Değerlendirilmesi
Gökhan AKBAŞ1, Ayşe MURAT AYDIN2, Hakan ARTAŞ3, Erkin OĞUR2
1Çocuk ve Doğum Bakımevi, Radyoloji Kliniği, ADIYAMAN
2FıratÜniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, ELAZIĞ

Amaç: Solid meme kitlelerinin vasküler yapılarının Power Doppler ultrasongrafi ile değerlendirerek malign- bening ayrımının yapılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 12-77 yaş arasında, (ortalama 44.3 ± 13.5), 71 kadın, 1 erkek hastada tespit edilen 36 benign (Grup 1), 38 malign (Grup 2) olmak üzere toplam 74 meme kitlesi Power doppler ultrasonografi ile değerlendirildi. İnceleme Toshiba SSA-770A/80 Aplio Doppler cihazı (Tokyo, Japonya), 7.5 MHz multifrekans lineer prob kullanılarak yapıldı. B-mod incelemeyle saptanan kitle daha sonra power Doppler modunda değerlendirildi. Kitleler akım olup olmamasına göre; akım var ise tespit edilen akımlar lokalizasyonlarına (periferik, santral, penetre) ve morfolojik görünümlerine göre (lineer, dallanma, distorsiyon) değerlendirildi

Bulgular: Akımların özelliklerine göre değerlendirildiğinde periferal ve lineer akımlar açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu ( p=0.13 ve p=0.34 ). Santral ve penetre akım paterni karşılaştırıldığında ise her iki grup arasındaki fark anlamlıydı (p<0.001). Vasküler yapıların dallanma ve distorsiyon özelliklerine göre değerlendirilmesinde her iki grup arasındaki fark yine anlamlıydı ( p<0.05 )

Sonuç: Power Doppler ultrasonografi solid meme kitlelerinin ayırıcı tanısında kullanılabilecek konvansiyonel ultrasonografiye yardımcı bir metottur.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]