[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 179-182
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Alet İlişkili Hastane İnfeksiyonları
Cemal ÜSTÜN1, Salih HOŞOĞLU1, Mehmet Faruk GEYİK1, Mehmet Ufuk ALUÇLU2
1S.B. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, ELAZIĞ
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

Amaç: Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde, 2006 yılında, invaziv alet kullanım oranı ve alet ilişkili hastane infeksiyon hızları araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde, alet ilişkili hastane infeksiyonları bir araştırma görevlisi ve öğretim üyesi tarafından aktif sürveyansla prospektif olarak izlendi. Hesaplamalarda; invaziv alet kullanım oranı = invaziv girişim gün sayısı/hasta yatış gün sayısı, alet ilişkili hastane infeksiyon hızı = İnvaziv aletle ilişkili infeksiyon sayısı/İnvaziv alet girişim gün sayısı x 1000 formülleri kullanıldı. Hastaların tanımlanmasında Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) ölçütleri kullanıldı.

Bulgular: Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi sekiz yataklı olup, bu üniteye 2006 yılında 237 hasta yatırıldı. Hastaların 39'unda 44 alet ilişkili hastane infeksiyonu saptandı. Alet ilişkili hastane infeksiyonu gelişen olguların 23'ü (%59) erkek, 16'sı (%41) kadındı. Alet ilişkili infeksiyonlarının 22'si üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu, 13'ü santral venöz kateter ilişkili bakteriyemi ve dokuzu mekanik ventilatör ilişkili pnömoni idi. Alet ilişkili hastane infeksiyon hızları; üriner kateter, santral venöz kateter ve mekanik ventilatör için sırasıyla 8,8; 18,2 ve 26,8 bulundu.

Sonuç: Yoğun Bakım Üniteleri genel durumu kötü hastaların yattığı ve invaziv girişimlerin yoğun uygulandığı hastane infeksiyonları için riskli alanlardır. Burada yatan hastaların alet ilişkili hastane infeksiyonları açısından yakın takibi morbidite ve mortaliteyi azaltacaktır.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]