[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 243-246
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Samsun İli 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nin 2004 Yılında Ulaştığı Kardiyovasküler Sistem Sorunu Olan Hastaların Değerlendirilmesi
Leman TOMAK1, Cihad DÜNDAR2, Ahmet BAYDIN3, Erhan ÇETİNOĞLU2, Yıldız PEKŞEN2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, SAMSUN
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Halk Sağlığ Anabilim Dalı, SAMSUN
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, SAMSUN

Amaç: Dünya’da birçok ülkede kardiyovasküler sistem hastalıkları (KVSH) tüm etnik gruplardaki erkek ve kadınlarda ölüm nedeni olarak ilk sırada yer almaktadır. Samsun ili 112 Acil Sağlık Hizmetleri’ne (ASH) yapılan başvurular içerisindeki KVSH’nın dağılımı, sıklığı ve olgulara ait bazı özelliklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif ve tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın verileri Samsun İli Sağlık Müdürlüğü 112 ASH Şube Müdürlüğü 2004 yılı kayıtlarından elde edildi. KVSH olarak tanımlanan olgular çalışma kapsamına alındı.

Bulgular: Toplam 9015 olgunun %19’unu KVSH oluşturmaktaydı. Bu olguların %57’sini kadınlar ve %43’ünü erkekler oluşturmakta iken kadınların yaş ortalaması 61.0±13.6 yıl, erkeklerin yaş ortalaması 61.9±14.2 yıl idi. Olguların ön tanılarına göre dağılımına bakıldığında; en sık görülen KVSH’nın hipertansiyon (HT) olduğu saptandı. Sadece HT’si olan kişi sayısı %34.9, HT’nin yanı sıra diğer bir hastalığı olan kişi sayısı %15.5 idi. Çalışma kapsamına alınan olgulara istasyondan ulaşma zamanı 4.6 ± 2.4 dakika olarak saptandı.

Sonuç: 112 ASH çalışmaları değerlendirildiğinde, KVSH’nın yüksek sıklığa sahip olduğu saptandı. Mortalite ve sekel riski yüksek olan KVSH ve benzeri sağlık sorunlarına erken tıbbi müdahalenin önemi göz önüne alındığında, mobil acil sağlık hizmetlerinin ne denli önemli ve öncelikli olduğu açıkça görülmektedir. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]