[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 3, Sayfa(lar) 181-185
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesi
İsmail SARI1, Tevfik DEMİR2, Gerçek CAN1, Servet AKAR1, Merih BİRLİK1, Fatoş ÖNEN1, Mehmet TUNCA3, Nurullah AKKOÇ1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Anabilim Dalı, İZMİR, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Anabilim Dalı, İZMİR, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR, Türkiye

Amaç: Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) tekrarlayan serozit ataklarıyla karakterize otoinflamatuvar bir romatizma hastalığıdır. Bu çalışmanın amacı AAA hastalarında vücut kompozisyonunun değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: 38 AAA hastası ve 31 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Hipertansiyon, diyabet ve hiperlipidemisi olan bireyler çalışma dışı bırakıldı. Vücut kompozisyonu değerlendirmesinde antropometrik ölçümler (vücut kitle indeksi; VKİ, bel çevresi, bel-kalça oranı), cilt kıvrım kalınlığı yöntemi ve biyoelektrik impedans analizi (BİA) kullanıldı.

Bulgular: Hasta ve kontrollerin yaş, cinsiyet dağılımları, sigara kullanımları, VKİ, bel çevresi, bel-kalça oranları benzer özellikteydi (p>0.05). Her iki gurubun yağ yüzdeleri (gerek Siri gerekse BİA'dan hesaplanan), yağsız vücut kitleleri ve toplam vücut su miktarları arasında farklılık tespit edilemedi. Korelasyon analizinde BİA'dan elde edilen yağ yüzdesi hastalık süresi ve ESH ile anlamlı ilişki göstermekteydi (p<0.05). Cilt kıvrımlarından elde edilen yağ miktarı da (Siri%) yaş, hastalık süresi ve ESH ile ilişkiliydi (p<0.05). Toplam vücut su miktarı da yaş ve ESH ile anlamlı ilişki göstermekteydi (p<0.05).

Sonuç: Çalışmamız AAA hastalarının vücut kompozisyonu parametrelerinin sağlıklı kontrollerden farklı olmadığını ortaya koymuştur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]