[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 3, Sayfa(lar) 193-195
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sağlıklı Kadınlarda Serum Estradiol Düzeyleri ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki
Nadi KESKİN1, Alev KILIÇOĞLU2
1Dumlupınar Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, KÜTAHYA, Türkiye
2Dumlupınar Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, KÜTAHYA, Türkiye

Amaç: Uyku kalitesi üzerinde seks hormonlarının etkisi genellikle postmenopozal kadınlarda çalışılmıştır. Çalışmamızda, menapozda olmayan kadınlarda serum estradiol düzeyleri ile uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza psikiyatrik, jinekolojik yada sistemik hastalığı olmayan, 100 sağlıklı kadın dahil edilmiştir. Uyku kalitelerini değerlendirmek için Pittsburg Uyku Kailite İndeksi (PSQI) uygulanmıştır ve menstrüel peryodun 3.gününde serum estradiol düzeylerine bakılmıştır.

Bulgular: Ortalama serum estradiol düzeyleri 208.12±82.028 pg/ml'dir. Ortalama PSQI skoru 5.40±4.357 ‘dir. Ortalama serum estradiol düzeyleri 'iyi uyuyanlar' olarak adlandırılan gurupta (PSQI skoru<5) 243.80±76.07 pg/ml, 'kötü uyuyanlar' olarak adlandırılan gurupta (PSQI score≥5) 154.60±58.55 pg/ml olarak bulunmuştur. Estradiol düzeyleri 'iyi uyuyanlar' da anlamlı olarak daha yüksektir (t= -6.276; p<0.001).

Sonuç: Sağlıklı siklik kadınlarda normal sınırlar içindeki serum estradiol düzeylerindeki değişimin de, subjektif uyku kalitesini belirlemede önemli olduğu bulunmuştur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]