[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 193-196
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gestasyonel Diyabette İnsülin Tedavi Gereksinimini Artıran Risk Faktörleri
Serap BAYDUR ŞAHİN1, Teslime AYAZ2, Kadir İLKKILIÇ2, Hacer SEZGİN3, Ülkü METE URAL4
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
4Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı gestasyonel diyabetes mellitus (GDM) olgularında insülin tedavisi gereksinimini artıran risk faktörlerini incelemekti.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya gebeliğin 24-28. haftalarında 75 gr oral glukoz tolerans testi (OGTT) ile GDM tanısı konulan 128 gebe alındı. Hastaların demografik özellikleri, tanı anındaki açlık insülin ve HbA1c düzeyleri değerlendirildi. Hastaların gebelik süresince %35,2'sinde insulin gereksinimi oldu. Araştırmaya alınan olgular gebelik izleminde insülin tedavisi gereken olgular (insulin grubu) (n=45) ile sadece diyet ile izlenen olgular (diyet grubu) (n=83) şeklinde iki gruba ayrıldı.

Bulgular: İnsülin grubunun yaş ortalaması diyet grubununkine göre anlamlı olarak daha yüksekti (32±0,6'ya karşın 34,7± 0,6; p=0.004). Gebelik öncesi vücut kitle indeksi (VKİ) değerleri insulin grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (29±0,6'ya karşın 32± 0,8 kg/m2; p=0.004). OGTT esnasındaki açlık kan şekeri (AKŞ) insulin grubunda 101,6± 2,1 mg/dl iken, diyet grubunda 92,7± 1,1 mg/dl idi (p<0.001). OGTT 1.saat plazma glukozu düzeylerinde iki grup arasında anlamlı fark yok iken (p=0.069), 2.saat plazma glukozu insulin grubunda 159,1± 6,8 mg/dl, diyet grubunda 143,1± 3,7 mg/dl idi (p= 0.027). Tanı anındaki HbA1c değerleri insulin grubunda anlamlı olarak daha yüksek bulundu (4,9± 0,1'e karşın 5,3± 0,1; p= 0.001). İki grubun açlık insulin düzeyleri ve HOMA-IR değerleri arasında anlamlı fark bulunmadı (p=0.908, p=0.073).

Sonuç: GDM'li hastalarda yaş, ailede diyabet öyküsü, gebelik öncesi vücut kitle indeksi, açlık kan şekeri ve HbA1c izlemde insülin tedavisi gereksinimi açısından önemli risk faktörleri olarak bulunmuştur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]