[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 024-028
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Harput Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde 2013-2014 Yılı İnvaziv Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
Şafak ÖZER BALİN1, Affan DENK2
1Harput Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, Harput Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde (YBÜ) gelişen invaziv alet ilişkili hastane enfeksiyonlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2013-Aralık 2014 tarihleri arasında Anestezi ve Reanimasyon YBÜ'de hastaya dayalı, aktif, prospektif sürveyans yapıldı. Hastane enfeksiyon etkeni olarak izole edilen mikroorganizmalar konvansiyonel yöntemlerle tanımlandı. Antibiyotik duyarlılık testleri Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle belirlendi.

Bulgular: Çalışma boyunca 424 hasta, 1989 hasta günü izlendi. Bu sürede 27 hastada 47 hastane enfeksiyon atağı tanımlandı. Hastane enfeksiyon hızı %11.1, hastane enfeksiyon insidans dansitesi binde 23.6 olarak hesaplandı. En sık saptanan hastane enfeksiyon tipi ventilatör ilişkili pnömoni (%57.5) idi. İnvaziv alet ilişkili hastane enfeksiyon tanısı alan hastalardan 47 mikroorganizma izole edildi. En sık izole edilen mikroorganizma Acinetobacter spp. (n=15; %31.9) idi. Acinetobacter türlerine karşı en etkili antibiyotikler kolistin ve tigesiklin (her ikisine de direnç saptanmadı), Escherichiacoli ve Klebsiella spp.'ye karşı imipenem ve aminoglikozidler, Pseudomonas aeruginosa suşlarına karşı ise kolistin idi. Acinetobacter spp.'de imipenem direnci %87 bulunurken, P. aeruginosa suşlarının tümü imipeneme dirençli saptandı. Gram-pozitif bakterilerin tümü metisiline dirençli ancak vankomisine duyarlı bulundu.

Sonuç: Bu sürveyans çalışması sonucu, hastanemiz Anestezi ve Reanimasyon YBÜ'de mikroorganizma dağılımı ve direnç durumları belirlenerek akılcı antibiyotik kullanımı ve dirençli mikroorganizmalarla mücadele sağlanacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]