[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 067-073
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Safen, Yüzeyel Peroneal, Medial Plantar ve Medial Dorsal Kutanöz Sinir İletimi Çalışmasının Diyabetik Polinöropati
Ahmet BAKIR1, Ali Rıza SONKAYA2, Cengiz KAPLAN3, Mehmet Güney ŞENOL4, Mehmet Fatih ÖZDAĞ4
1İzmir Asker Hastanesi, Nöroloji, İzmir, Türkiye
2Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Nöroloji, Erzurum, Türkiye
3Bursa Asker Hastanesi, Nöroloji, Bursa, Türkiye
4Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroloji, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada diyabetik hastalarda safen, süperfisiyal peroneal, medial plantar ve medial dorsal kutanöz sinir iletimi incelemelerinin; diyabetik nöropati ile ilişkisi ve polinöropatinin erken tanısında bu incelemelerin yeri olup/olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi nöroloji ve iç hastalıkları polikliniklerine başvuran DM tanısı almış olan 52 hasta ve sistemik hastalığı olmayan 30 gönüllü alınmıştır. Tüm olgulara rutin sinir iletim incelemesine ek olarak safen, yüzeyel peroneal, medial plantar ve medial dorsal kutanöz sinir iletimi incelemeleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar istatistiksel analizlerle değerlendirilmiştir.

Bulgular: Elde edilen veriler değerlendirildiğinde tüm bu incelemelerin diyabetik hasta grubunda; polinöropati, hastalık süresi ve NSS (Nöropati Semptom Skorlaması) ile korele olduğu görülmüştür.

Sonuç: Klinik olarak polinöropati düşünülen diyabetik hastalar, elektrofizyolojik olarak değerlendirilirken; özellikle sural sinir iletim inceleme değerleri normal olsa bile, rutin incelemelere safen, yüzeyel peroneal, medial plantar ve medial dorsal kutanöz sinir iletimi eklenmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]