[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 026-029
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Uzun Dönem Futbol Antrenmanlarının Futbolcuların Baskın ve Baskın Olmayan Ayaklarının Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanlarına Etkileri
Alper KARADAĞ1, Mehmet KUTLU2
1Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu,ELAZIĞ
2Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü KIRIKKALE
Anahtar Kelimeler: Futbolcu, antrenman, baskın ayak, reaksiyon zamanı, Footballers, training, dominant foot, reaction time
Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı; uzun dönem spor yaşantısının futbolcuların görsel ve işitsel uyaranlara karşı ayak reaksiyon zamanları üzerine olan etkilerini, baskın olan ve olmayan ayaklarda karşılaştırmalı olarak araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 15 erkek futbolcu (ortalama yaşı; 22.9±2.4 yıl) ve 15 antrenmansız katılımcı (ortalama yaşı; 22.4±1.4) olmak üzere toplam 30 erkek denek gönüllü olarak katıldı. Sporcu olan (deney) ve olmayan (kontrol) gruplara ait görsel ve işitsel reaksiyon zamanı değerleri her iki ayağa yönelik olarak elektronik reaksiyon zaman ölçüm aleti ile tespit edildi. Verilerin analizi, SPSS 10.00 istatistik paket programı kullanılarak, bağımsız ve eşleştirilmiş t test yöntemi ile analiz edildi.

Bulgular: Deney grubunun , baskın olan ve olmayan ayakları arasında işitsel ve görsel uyaranlara karşı reaksiyon zamanı değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamadı (p> 0.05) (Her iki ayakta da: ses; 0.18sn, ışık; 0.21sn). Bu bulgunun aksine kontrol grubunun ayakları arasında, ses ve ışığa yönelik reaksiyon zamanı değerlerinde anlamlı bir faklılık vardı (p<0.05). (baskın bacak: ses; 0.18sn, ışık; 0.21sn, baskın olmayan bacak: ses; 0.20sn, ışık; 0.22sn). Her iki grupta da sese karşı reaksiyon zaman değeri ışığa karşı olandan daha iyi idi. Futbolcuların reaksiyon zamanı değerleri antrenmansız gruba göre anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışma bulguları uzun süreli futbol yaşantısının futbolcuların ayak reaksiyon süresini azaltmada etken olduğu görüşünü desteklemektedir. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Kendinden “çağın oyunu” diye bahsettiren futbol dünyada, özellikle Avrupa da direk ve dolaylı katılımcısı bakımından en rağbet gören spordur 1,2. Bu popülariteye rağmen, futbolcuların fiziksel ve fizyolojik özelliklerine ait sınırlı sayıda araştırma çalışmasına rastlanmaktadır. Beden Eğitimi ve diğer psikomotor alanlarda reaksiyon zamanı ve hareket hızının çeşitli boyutları üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Konuyla ilgili spor araştırmacıları esasta hızın ve reaksiyon zamanının geliştirilmesi metotları ve bunların fiziksel performansı nasıl etkilediği ile ilgilenmektedirler 3. Schellenberger tarafından futbolda karar verme yeteneğini değerlendirmek üzere geliştirilen laboratuvar testi, reaksiyon hareket sürati testi (RHST) olarak adlandırılmıştır. Bu testte futbolcuların algısal durumları, konsantrasyonları, karar verme yetenekleri, reaksiyon zamanları ve motor süratleri futbolla ilişkili olarak değerlendirilmiştir 4.

  Futbol oyunu ve antrenmanında, günlük işlerin gerçekleştirilmesinde, sağ yada sol ayağı kullanma eğilimi mekanizması üzerinde yaklaşık yüz yıldan bu yana çalışılmasına rağmen, bu konu henüz kesin olarak aydınlatılamamıştır. Sağlaklığı ve solaklığı anne karnındaki konum ve hormon sisteminin etkileri ile açıklamaya çalışan görüşler olmakla birlikte yaygın ve kabul gören görüş el ayak kullanım tercihinin genetik olarak belirlenen bir özellik olduğudur. Sağlak ve solakların dağılımı eşit olmayıp; insanların yaklaşık % 90’ ı sağlak, % 10’ u solaktır 5. Genelde ayak ve el tercihinin serabral dominantlılıkla ilgili olduğu kabul edilmektedir. Serabral lateralizasyon ise beynin sağ ve sol hemisferleri arasındaki fonksiyonel ve morfolojik farklılaşmayı ifade etmektedir. Ayrıca el ve ayak tercihi bakımından supraspinal yapıların yanında spinal motor asimetri bulunduğu da gösterilmiştir 6,7. Yakovlev yaptığı çalışmada tercih edilen tarafa gelen motor lif sayısının tercih edilmeyen tarafa göre belirgin olarak fazla olduğunu bildirmektedir 8.

  Uyaranın başladığı zaman ile tepkinin başladığı zaman aralığında geçen süre olarak tanımlanan “reaksiyon zamanı” 9,10, modern futbolda performansın belirleyicilerinden olup, alan, zaman ve rakibin baskısı altında kalan oyuncuların süratli karar verebilme yeteneğine sahip olmalarıyla yakından ilgilidir11. Futbolcunun psikolojik durumu ve karar verme yeteneği üzerinde çok yönlü faktörlerin etkili olduğu 4, ve bunlardan biri olan reaksiyon zamanının antrenmanlar aracılığıyla geliştirilebileceği bir çok çalışmada rapor edilmiştir 12,13,14. Ancak bu çalışmada merak konusu olan reaksiyon zamanı açısından futbolcuların daha ziyade tercih ettikleri ayakları ile diğer ayakları arasında futbol yaşam süreçleri ile birlikte nasıl bir farklılık oluştuğunun belirlenmesidir.

  Bu çalışmanın amacı; futbolcuların, futbol yaşantılarıyla birlikte oluşan reaksiyon zamanlarının, görsel ve işitsel uyaranlara karşı baskın olan ve olmayan ayaklar arasında karşılaştırılarak değerlendirmektir.Çalışmada deneklerin reaksiyon zamanları üzerinde, bacakların antropometrik farkından kaynaklanabilecek bir etkileşim olup olmadığını kontrol amacıyla vücut kompozisyonu ölçümlerine yer verilmiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Denekler
  Çalışmaya üniversite öğrencisi, sağlıklı 30 erkek gönüllü olarak katıldı. Çalışma öncesi tüm deneklere ait bilgilendirme ve anket formu ile kısa spor geçmişleri belirlendi.. Çalışmanın en az bir gün öncesi her hangi bir ilaç kullanmamaları vurgulandı. Göz ve ortopedik problemi ve bacak-ayak sakatlığı bulunmadığını belirten denekler değerlendirmeye tabi tutuldu. Deney grubu; Elazığ’da muhtelif 3. lig profesyonel futbol takımlarında oynayan ve en az beş yıllık futbol geçmişine sahip, yaş ortalaması 22.9±2.4 yıl olan 15 futbolcudan oluştu. Kontrol grubu ise, ortaöğretim ve üniversite yıllarında herhangi bir spor branşında düzenli olarak antrenman yapmamış, ancak düzensiz rekreasyonel veya ders amaçlı fiziksel aktiviteye katılmış ortalama yaşı; 22.4±1.4 olan 15 üniversite öğrencisi idi.

  Antropometrik ölçümler
  Boy, vücut ağırlığı ve deri kalınlıkları ile her bir bacağın baldır ve uyluk çevrelerine ait antropometrik özellikler genel vücut kompozisyonunu ölçüm yöntemleri ile yapıldı 15. Deneklerin vücut yağ yüzdelerinin belirlenmesi için, triceps, supscapula, abdomen ve suprailiac bölgelerine ait deri kalınlıkları Karpenden Caliper kullanılarak ölçüldü ve Yuhasz formülüne göre hesaplandı {% Yağ = 0.153. (triceps + supscapula + abdomen + suprailiac) + 5.788} 16.

  Baskın Bacağın Tespit Edilmesi
  Testler öncesi her bir deneğin baskın olan ve olmayan bacaklarının tespit edilmesi: Merdiven önünde çift bacak hazır ol bekleyişinde duran deneğe tırmanma komutu verildi. Koşu tırmanışı için, deneğin kullandığı ilk ayak baskın ayak olarak değerlendirildi. 1. Baskın bacak beş denemenin en az dördünde tırmanmaya başlanan ayağın gözlenmesine göre belirlendi. Ayrıca sonuç, futbolculara oyun içerisinde (temel tekniklerin uygulanmasında topa vuruş,topu kontrol topla koşu yani dripling ve çalım) genellikle hangi ayaklarını kullandıklarını sorarak teyit edildi.

  Baskın ve Baskın Olmayan Ayakların Ses ve Işık Reaksiyon Zaman Değerlerinin Ölçülmesi.
  Baskın olan ve olmayan ayakların sese ve ışığa karşı olan reaksiyon zamanlarının ölçülmesinde elektronik reaksiyon zaman ölçüm aleti kullanıldı (Newtest Reaction Timer 1/100). Denekler test odasına tek tek alındı ve her iki ayakları da teste tabii tutulurken başparmaklarının kronometre düğmesinin üzerine dokunacak şekilde yerleştirmelerine dikkat edildi. Her bir deneğin ayaklarına ait ses ve ışık reaksiyon zamanlarını belirlemek için 8 ölçüm yapıldı. İlk 3 ölçüm deneme kabul edilip son 5 ölçümün de en iyi ve en kötü değerleri dikkate alınmadan geriye kalan 3 ölçümün aritmetik ortalaması, ilgili ayak için reaksiyon zaman değeri olarak kabul edildi.

  Verilerin Analizi
  Veriler SPSS (Version 10.0 software, SPSS Inc. Chicago, Illinois, USA) proğramı kullanılarak analiz edildi. Verilerin dağılımının normal olup olmadığı Shapiro-Wilks ve Lilliefors testi ile belirlendi. Betimsel istatistiklerin yanısıra, her bir grup için baskın ve baskın olmayan bacaklara ait reaksiyon zamanlarının karşılaştırılmasında eşleştirilmiş testi (paired- Sample t test) kullanıldı. Gruplar arası karşılaştırmalar Bağımsız–Örneklik t testi ile yapıldı. Bütün istatistik değerlendirmede 0.05 anlamlılık ve güven aralığı kullanıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Deney ve kontrol gruplarının yaş ve boy ortalamaları (Deney; boy: 1.75±0.05 m, yaş; 22.9±2.4 yıl, Kontrol; boy; 1.75±0.04 m, yaş; 22.4±1.4 yıl) birbirine oldukça yakındı (p>0.05). Deney grubunun ağırlıkları ortalaması antrenmansız olan kontrol grubundan ortalama 9 kg daha fazla (p<0.05) bulunmakla birlikte, vücut yağ yüzdeleri kontrol grubundan %1.73 daha düşük oranda idi (p<0.05) (Tablo 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Deney ve kontrol grubuna ait katılımcı bazı kişisel ve fiziksel uygunluk özellikleri.

  Futbolcuların uyluk ve baldır çevre ölçüm değerleri kontrol gurubuna göre anlamlı olarak daha yüksek idi (p<0.05). Ölçülen antropometrik özelliklerde grupların baskın ve baskın olmayan bacakları arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı (p>0.05) (Tablo 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Deney ve kontrol gruplarına ait baskın ve baskın olmayan bacakların anropometrik özellikleri

  Deney grubunun baskın ve baskın olmayan bacaklarına ait ayak, ses ve ışık reaksiyon zaman değerleri arasında fark bulunmazken, (Tablo 3,) kontrol grubunun baskın ve baskın olmayan ayak reaksiyon değerleri arasında anlamlı farklılık bulundu (p<0.05, Tablo 3).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Deney ve kontrol grubunda baskın ve baskın olmayan ayakların ses ve ışık reaksiyon zaman değerleri

  Deney ve kontrol gruplarında sese karşı tepki sürati ışığa karşı olandan daha düşüktü (p<0.05). Futbolcuların baskın olmayan ayaklarına ait reaksiyon zamanı sürati hem sese hem de ışığa karşı antrenmansız gruptan daha düşüktü (p<0.05) (ses; 0.18sn - 0.20 sn, ışık; 0.21sn- 0.22sn)

  (Tablo 3). Kontrol gurubunun baskın olan ve olmayan ayakları arasında hem ses hem de ışık uyaranlarına karşı baskın ayak lehinde anlamlı farklılık vardı (p<0.05).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Futbolcu ve kontrol grubunda ses ve ışık reaksiyon zaman değerleri
  * Kontrol grubunun baskın ve baskın olmayan ayakları arası anlamlı farklılık (p<0.05).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Baskın ve baskın olmayan ayakların reaksiyon zamanı ile ilgili bu çalışmada; deney (futbolcu) ve kontrol grubu mukayese edilerek, futbol oyunu ve antrenmanlarını içeren yaşam sürecinin ayakların reaksiyon zamanı değişimine ne yönde etkisi olduğu ses ve ışık reaksiyon zamanları belirlenerek araştırıldı.

  Futbolcuların ortalama olarak kontrol grubundan 9 kg daha ağır olmalarıyla birlikte, % 1.73 daha düşük vücut yağ yüzdesine (p<0.05) sahip olmaları, yağsız vücut ağırlıklarının (kg) dolayısıyla kas kitlelerinin göreceli olarak antrenmansız deneklerden daha fazla olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu durum sporcu olan ve olmayanların vücut kompozisyonuyla ilgili genel bilgilerle paralellik göstermektedir 17,18. Deney ve kontrol grubuna ait baskın olan ve olamayan bacakların deri altı yağ kalınlığı ve çevre ölçümü değerlerinin farklı bulunmaması, reaksiyon zamanlarının karsılaştırmasında bu değişkenlerden kaynaklanabilecek anlamlı etki olasılığını gostermemektedir. Benzer şekilde, Calbet ve arkadaşları futbolcuların baskın vuruş bacağı ile diğer bacakları arasında kemik mineral içeriği ve kemik mineral yoğunluğu itibari ile anlamlı farklılığın olmadığını bildirmişlerdir 17.

  Reaksiyon sürati duyu sistemleri ile ilişkili olarak, futbol oyununda çoğunlukla kinestetik, sesli ve görsel uyaranlarla birlikte yoğun bir şekilde kullanılmakta ve futbolcunun başarı performansın belirleyicilerinden biri olarak görülmektedir 19. Bu çalışmada denek grubundaki ayaklar arası ses ve ışık reaksiyon zaman değerlerinin farklı bulunmaması futbol antrenmanı ve oynama sürecinin futbolcuların baskın ve baskın olmayan bacaklarına farklı yansımadığını göstermektedir. Bu durum antrenmanların antropometrik özelliklerde olduğu gibi (Tablo 2) reaksiyon zaman değerleri üzerine de simetrik etki yansıması ile izah edilebilir. Denek gurubunun kontrol gurubundan reaksiyon zamanları açısından daha iyi durumda olmaları ve kontrol grubunda ayaklar arası ses ve ışık reaksiyon zaman değerlerindeki farklılığın baskın ayağın lehine bulunması, nörofizyolojik gelişimle, oluşan motor lif sayısının kullanılan tarafa göre belirgin oranda daha fazla olmasıyla ve beceri gelişim farkıyla açıklanabilir 8.

  Bu çalışma kapsamındaki futbolcu grubuna ait ses ayak ve ışık ayak reaksiyon zamanları (Denek, ses; 0.18 sn, ışık; 0.21), futbolcu olmayan Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinden daha hızlı olarak (ses; 0.22 sn, ışık; 0.23 sn) tespit edilmiştir 10. Belli bir program dahilinde düzenli olarak yapılan antrenmanların, reaksiyon zamanını geliştirilebileceği bir çok çalışmada rapor edilmiştir ve futbol antrenmanlarında reaksiyon süratini geliştirmeye yönelik alıştırmalara sıklıkla yer verilmektedir12,13,14. Denek ve kontrol gruplarının her ikisinde de ses (işitsel) reaksiyon zaman değerinin ışıktan (görsel) daha iyi olması, konuyla ilgili yapılan çalışmalarla paralellik göstermektedir 10,12,19. Simo T. ve arkadaşları Finlandiya 1. ve 3. futbol liginde oynayan yaş ortalaması 22.8±4.6 ve 21.3±3.8 olan futbolcu guruplarının ışık el ve ses el reaksiyon zaman değerlerinde birinci lig futbolcuları lehinde anlamlı fark olduğunu (1. lig futbolcuları ışık; 0.194±17sn, ses; 0.153±15 sn, 3.lig futbolcuları ışık; 0.216±15 sn, ses 0.153±15sn) rapor etmişlerdir (p<0.01) 20.Bu çalışmada futbol yaşamı süreci, deneyim ve beceri gelişiminin etkisi aynı zamanda reaksiyon zamanları ile ilgili olarak sergilenmiştir. İlgili araştırmacılar bizim araştırma bulgularında olduğu gibi, grupların sese karşı reaksiyon zaman değerlerinin ışığa karşı olandan daha düşük olduğunu (p<0.01) belirtmişler ve reaksiyon zamanını psikomotor yetenek faktörlerinden birisi olarak değerlendirmişlerdir 20.

  Bu çalışmada futbol antrenmanı ve oyununun futbolcuların görsel ve işitsel uyaranlara karşı baskın ve baskın olmayan ayak reaksiyon zamanları üzerine olan etkilerinin simetrik olmakla birlikte, aynı yaş gurubu antrenmansız gençlerden daha iyi olduğu anlaşıldı. Benzer şekilde Montes ve arkadaşları yaptıkları araştırmada genç futbolcuların aynı yaş grubu sporcu olmayan kontrol grubundan daha iyi görsel el ve ayak reaksiyon zamanlarına sahip olduklarını bulmuşlardır 21.

  Sonuç olarak yapılan bu araştırma ve ilgili literatür bulgularına dayanılarak, uzun dönem yapılan futbol çalışmalarının futbolcuların reaksiyon zamanlarının gelişiminde etkili olduğu söylenebilir

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Capranica L, Cama G, Fanton F, Tessitore A, Figura F. Force and power of preferred and non-preferred leg in young soccer players. J Sports Med and Physical Fitness 1992; 31, 358-363.

  2) Ferah. A. Futbol Eğitim Öğretim.1.Baskı, Ankara: Nehir Matbaası, 2000: 1-9.

  3) Jonson BL, Nelson JK Practical Measurements for Evaluation in Physical Education 1. Baskı, Minneapolis: Minnessoto 1974: 10.

  4) Schellenberger H. Psychology of Team Sports. Second Ed, Sports Book Publisher, Toronto 1990: 56-65.

  5) Annett M. The distribution of manual asymmetry. Br J Psychol. 1972; 63: 343- 358.

  6) Gabbard C. Foot laterality during childhood: a review. Int J Neuroci. 1993; 72: 175-182.

  7) Tan U. Left- right differences in the Hoffmann reflex recovery curve assciated with handednee in normal subjects. Int J Psychophysiol 1985; 3: 75-78.

  8) Yakovlew PI. A proposed definition of lymbic system. Editör: Hocman GH, Springfield. 1972.

  9) Guckstein M, Walter, S. Brain mechanism in reaction time. Brain Res. 1972; 40: 1-9

  10) Tamer K. Sporda Fizyolojik Fiziksel Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. 2. Baskı, Ankara: Bağırgan Yayınevi, 2000: 32-184.

  11) Konter E “Futbolda Süratin Teori ve Pratiği” 1.Baskı, Ankara: Bağırgan Yayınevi, 1997: 136 164.

  12) Bompa TO. Antrenman Kuramı ve Yöntemi. Keskin İ., Tuner AB( Çeviren) . 1. Baskı, Ankara: Bağırgan Yayınevi, 1998: 357- 455.

  13) Çolakoğlu,M.,Tiryaki, Ş, Moralı,S. Konsantrasyon çalışmalarının reaksiyon zamanı üzerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1993; 4: 32-47.

  14) Nöcker J. Physiyological der Leibesungen, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgard. 1971: 262.

  15) Fox L Edward, Bowers W. Richard, and Foss L. Merle. The Physiological Basis of Physical Education and Athletics. Fourth Edition, USA: Sounders College Publishing, 1988.

  16) Yuhasz MS. The effects of sports training on body fat in man with prediction of optimal body weight. Urbans, Monois: University of Ilinois. 1986.

  17) Calbet J, Dorado C, Diaz HP, Rodriguez PR. High mineral bone mineral content and density in male football (soccer) players. Med Sci Sports Exerc 2000; 33: 1682-1687.

  18) 18. Zorba E, Ziyagil MA. Vücut Kompozisyonu ve Ölçüm Metodları. 1.Baskı, Trabzon 1995; 157-186.

  19) Christina. R. Corcos D. Coaches Guide To Teaching Sports Skills, 3. Baskı, Illinois: Human Kinetics Books, 1988; 137-145.

  20) Simo Taimela, Lakevi O. Motor ability and personality with reference to soccer injuries. J Sports Med and Phys Fitness 1990; 30: 194-201

  21) Montes- Mico R., Bueno I., Candel J., Pons AM. Eye hand eye foot visual reaction times of young soccer players. Spain Optomtry 2000; 71: 775-80.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]