[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-035
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İnfertilite ve Anormal Semen Analizleri Gösteren Erkeklerde FSHR Ala189Val Gen Polimorfizminin Analizi
Ebru ETEM1, Faruk KUYUCU2, Arslan ARDIÇOĞLU2, Hüseyin YÜCE1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: FSHR, polimorfizm, infertilite, oligospermi, FSHR, polymorphism, Infertility, oligospermia
Özet
Amaç: Follikül stimüle edici hormon (FSH) hormonu dişilerde follikulogenezis ve erkeklerde spermatogenezisde temel rol oynamaktadır. Erkekte FSH yetişkinlerde spermatogenezisin pubertal başlamasında ve kantitatif olarak normal sperm üretiminin korunmasında görevlidir. Follikül stimüle edici hormon reseptör (FSHR) geninde aktivasyon ve inaktivasyon mutasyonları tanımlanmıştır. 566C→T mutasyonu reseptör molekülünün ekstrasellüler alanını kodlayan bölgede olup FSHR geninin ekzon 7’sinde lokalizedir. Fonksiyonel testler mutasyonlu reseptör tarafından ligand bağlanması ve sinyal iletiminin azaldığını göstermektedir. Çalışmanın amacı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre, aynı laboratuar teknisyeni tarafından spermiogram tetkikleri değerlendirilen 80 oligospermik hastada FSHR genindeki Ala189Val mutasyonunu incelemektir.

Gereç ve Yöntem: FSHR geninin ekzon 7’sindeki Ala189Val mutasyonu Restriksiyon Fragment Uzunluk Polimorfizm (RFLP) yöntemi kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Homozigot veya heterozigot mutasyonlar tanımlanamamıştır.

Sonuç: Değerlendirilen hastaların sayısı küçük olmasına rağmen Fin populasyonu dışında tüm diğer populasyon raporları göz önünde bulundurulduğunda bu gendeki Ala189Val mutasyonunun sıklığı oldukça düşüktür. FSHR’deki Ala189Val mutasyonu oligospermili infertil Türk erkeklerde yaygın değildir. Bu sonuçlar FSHR genindeki C566T mutasyonunun Finlandiya’da yaygın ancak diğer populasyonlarda yaygın olmadığını desteklemektedir.©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Gametlerin üretimi gonadlar üzerine etki eden lüteinizan hormon (LH) ve Follikül stimüle edici hormon (FSH)’unun hormonlarının etkisi altında gerçekleşmektedir. Postnatal mitotik ve mayotik germ hücre gelişimi sadece LH tarafından kontrol edilebilmesine rağmen tam Sertoli hücre proliferasyonu LH’ya gereksinim olmaksızın FSH tarafından başarılabilmektedir 2.

  Erkekte FSH hormonu Sertoli hücre sayısının belirlenmesinde ve normal kantitatif ve kalitatif spermatogenezisin gerçekleşmesinde görev almaktadır. FSH, G protein bağlı reseptör ailesinin bir üyesi olan reseptörüne bağlanarak çalışmaktadır 3. Follikül stimüle edici hormon reseptörü (FSHR) Sertoli hücrelerinde ve çevresindeki germinal hücrelerde vardır 4. FSHR geninde aktivasyon ve inaktivasyon mutasyonları tanımlanmıştır 5. Fonksiyonel testler mutasyonlu reseptör tarafından ligand bağlanması ve sinyal iletiminin azaldığını göstermektedir. FSHR’deki homozigot inaktivasyon mutasyonlarına sahip erkeklerde testiküler volüm azalmış, serum FSH konsantrasyonları artmış ve spermatogenezisde çeşitli düzeylerde hasar oluşmuştur. Erkek gonodal fonksiyonu için FSH’nın kritik önemi, FSH B subunitinde bir mutasyona sahip infertil bir erkeğin tanımlanmasıyla ortaya konmuştur. Bu bulgular FSH reseptöründeki mutasyonların erkek infertilitesinde patojenik bir rol oynayabileceğini göstermektedir 3. 566C→T mutasyonu reseptör molekülünün ekstrasellüler alanını kodlayan bölgede olup FSHR geninin ekzon 7’sinde lokalizedir. Ala189Val mutasyonu özellikle erkek üremesinde olmak üzere FSH’nın etkisini anlamlı olarak değiştirmektedir 5. İn vivo deneyler bu mutasyonun FSH etkisinin tam bir inhibisyonuna neden olduğunu göstermiştir 3. Bu mutasyona sahip olan bireylerde maskulinizasyon normal olarak değerlendirilmiş ve önemsiz derecede testiküler volümde azalma gözlenmiştir. Farelerde yapılan deneylerde FSH reseptörüne sahip olmayan erkeklerde düşük testiküler volüm ve ağırlıkla beraber sperm miktarı ve kalitesinde düşüş mevcuttur 6. Ala189Val mutasyonu Finlandiya toplumunda yüksek sıklığa sahip olmasına karşın Finlandiya dışında primer amenoreli bir hastada bildirilmiştir 7. Finlandiya dışında bu mutasyonun sıklığı hem primer amenoreli hemde infertil oligospermik erkeklerde bilinmemektedir. Literatürde Türk populasyonunda bu konuda yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmada Türk infertil oligospermik erkek hastalar da Ala189Val mutasyonunun varlığının araştırılması amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışmaya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre, aynı laboratuar teknisyeni tarafından spermiogram tetkikleri değerlendirilen 80 hasta alındı. Kontrol grubu olarak DSÖ kriterlerine göre normal sperm parametrelerine sahip 60 hasta kullanıldı 1. Hasta ve kontrol gruplarına hasta onay formu imzalatıldı. DNA izolasyonu için periferik kan kullanıldı. Genomik DNA izolasyonu Promega Wizard Genomik DNA izolasyon kiti kullanılarak yapıldı. FSHR genindeki Ala189Val polimorfizmi Kohek ve arkadaşlarının yöntemine göre yapıldı. Kısaca, Ekzon 7’deki Ala189Val inaktivasyon mutasyonunun belirlenmesi için forward 5’-GGCCTTTTATTT-CAGATGGCTG- 3’ ve revers 5’-TGGCCTTGAAG-AATAGTCAGG-3’ primerleri kullanıldı. PZR sonunda 114bp’lik ürün oluşmaktadır. BsmI enzimi kesim sonrası ürünler %4’lük agoroz jele yüklendi. Val varlığında 56bp ve 58bp’lik ürünler oluşmaktadır. Heterozigot bireylerde 3 bant görülmektedir 8.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışmaya alınan hastaların yaşları en küçük 21, en büyük 43 olmak üzere ortalama 32±11 ve kontrol grubunun yaş ortalaması en küçük 25, en büyük 35 olmak üzere 30±5’dir. Tüm hasta ve kontrollere PZR başarı ile uygulanmıştır. Çalışmada hasta ya da kontrol grubunda Ala189Val polimorfizmi tespit edilememiştir. Resim 1’de Ala189Val polimorfizmi için agoroz jel elektroforez sonuçları verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: İnsan FSHR genindeki wild type Ala189Val allelinin tespiti. Sütun1: 100 bp’lik DNA boyut markırı. Sütun 2-3:, bir wild type bireyie ait PZR ürünü.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Çalışma Türk populasyonunda Ala189Val mutasyonunun infertil oligospermik hastalarda tarandığı ilk çalışmadır. Oligospermik erkeklerde ve infertil kontrolde herhangi bir homozigot yada heterozigot mutasyona rastlanmamıştır.

  FSH testisde Sertoli hücre fonksiyonunu ve ovaryumda granulosa hücrelerinde estrojen üretimini ve folliküler maturasyonu indüklemektedir. FSH reseptör genindeki Ala189Val mutasyonu resesif olarak kalıtılan inaktive edici bir nokta mutasyonudur. Mutasyon ekzon7’nin 566 pozisyonunda C→T transisyonu meydana getirerek reseptör molekülünün ekstrasellüler alanındaki 189 alanin amino asidinin valine subtitüsyonuna neden olmaktadır. Transfekte myeloid suppressor hücrelerde Ala189Val reseptör mutasyonunun in vitro fonksiyonel testleri sinyal iletiminin tam inhibisyonu ve azalmış bağlanma kapasitesini göstermektedir. Vaskivuo ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 22 kadın ve 5 erkek bireyde Ala189Val heterozigot mutasyonu tespit etmişlerdir. Bu mutasyon açısından homozigot erkeklerde sperm üretiminin olduğunu belirtmişlerdir. Ancak 5 erkekten 2’sinde oligoastenospermi tespit edilmiştir 3. Gromoll ve arkadaşları hipofizektomi yapılan hipogonodotropik erkeklerde yaptıkları çalışmada FSH reseptörünün aktivasyon mutasyonunun uygun olmayan testis büyüklüğüne sahip vakaların temelini oluşturabileceğini belirtmişlerdir 9.

  Chesnaye ve arkadaşları 9 saf gonadal disgenezisli Meksikalı hastada yaptıkları çalışmada bu mutasyona rastlamamışlar ve mutasyonun Fin populasyonuna özgü olabileceğini belirtmişlerdir 10. Layman ve arkadaşları prematüre ovarian yetmezliği olan 35 hastada yaptıkları çalışmada bu mutasyonu tespit edememişlerdir 6.

  Populasyon düzeyinde sonuçlar Finlandiya’da bu mutasyonun frekansının %0.96 olduğunu göstermesine rağmen diğer populasyonlarda sıklığı ya çok düşük düzeyde bulunmuş yada hiç tespit edilememiştir. Bu sonuç Finlandiya’da diğer hastalıklara neden olan genlerin yüksek sıklığı ile tutarlılık göstermektedir. Finlandiya’da diğer yerlerde olmayan yaklaşık 30 kalıtsal hastalık tanımlanmıştır. Bu özellik izole bölgelerde çoğalan bir populasyonda genetik drift ile atasal etkilerin bir kombinasyonu sonucu oluşmaktadır 11.

  Sonuç olarak, populasyon spesifik polimorfizmlerin ortaya konması için belirli bir populasyonda ilk defa belirlenen bir polimorfizm diğer populasyonlarda da çalışılması gerekmektedir. Polimorfizimler bazen belirli bir bölgeye spesifik olabilmekte ve frekanslarını o bölgede atasal olarak artırabilmektedirler. FSHR genindeki Ala189Val polimorfizminin bölgesel frekansını bu tür bir atasal kalıtımla arttırdığı muhtemeldir. Türk populasyonunda ve diğer populasyonlarda genin tam mutasyon analizleriyle genin aktivasyon veya inaktivasyonuna neden olan FSHR mutasyonlarının bulunması muhtemeldir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) World Health Organization: WHO Laboratory Manual for the Examination of Human Semen and Sperm- Cervical Mucus Interaction. Cambridge, England, Cambridge University Pres, 1999.

  2) Allan CM, Garcia A, Spaliviero J. Complete Sertoli cell proliferation induced by follicle-stimulating hormone (FSH) independently of luteinizing hormone activity: evidence from genetic models of isolated FSH action. Endocrinology 2004; 4: 1587-1593.

  3) Vaskivuo TE, Aittomaki K, Anttonen M. Effects of folliclestimulating hormone (FSH) and human chorionic gonadotropin in individuals with an inactivating mutation of the FSH receptor. Fertil Steril 2002; 78: 108-113.

  4) Baccetti B, Collodel G, Costantıno-Ceccarını E. Localization of human follicle-stimulating hormone in the testis. FASEB J 1998; 2: 1045-1054.

  5) Tapanainen JS, Aittomaki K, Min J, Vaskivuo T, Huhtaniemi IT. Men homozygous for an inactivating mutation of the folliclestimulating hormone (FSH) receptor gene present variable suppression of spermatogenesis and fertility. Nat Genet 1997; 2: 205-206.

  6) Layman LC, Amde S, Cohen DP, Jin M, Xie J. The Finnish follicle-stimulating hormone receptor gene mutation is rare in North American women with 46,XX ovarian failure. Fertil Steril 1998; 2: 300-302.

  7) Allen LA, Achermann JC, Pakarinen P. A novel loss of function mutation in exon 10 of the FSH receptor gene causing hypergonadotrophic hypogonadism: clinical and molecular characteristics. Hum Reprod 2003; 2: 251-256.

  8) Kohek MB, Batista MC, Russell AJ. No Evidence of the inactivating mutation (C566T) in the follicle-stimulating hormone receptor gene in Bralizilian women with premature ovarian failure. Fertil Steril 1998; 70: 565-567.

  9) Gromoll J, Simoni M, Nıeschlag E. An activating mutation of the follicle-stimulating hormone receptor autonomously sustains spermatogenesis in a hypophysectomized man. J Clin Endocrinol Metab 1996; 81: 1367-1370.

  10) de la Chesnaye E, Canto P, Ulloa-Aguirre A, Mendez JP. No evidence of mutations in the follicle-stimulating hormone receptor gene in Mexican women with 46,XX pure gonadal dysgenesis. Am J Med Genet 2001; 2: 125-128.

  11) Jiang M, Aittomaki K, Nilsson C. Huhtaniemi I. The frequency of an inactivating point mutation (566C→T) of the human folliclestimulating hormone receptor gene in four populations using allele-specific hybridization and time-resolved fluorometry. J Clin Endocrinol Metab 1998; 12: 4338-4343.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]