[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-042
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Karbonmonoksit Zehirlenmesinde Hastaneye Yatışı Belirleyen Faktörlerin İncelenmesi
Kasım TURGUT
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

Amaç: Karbonmonoksit gazı tatsız, kokusuz ve renksiz bir gaz olup her yıl sayısız zehirlenmelere yol açmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu zehirlenmenin en sık sebebi intihar iken bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ise en sık sebep havalandırmanın uygunsuz veya yetersiz olduğu sobalardır. Bu çalışmada acil servisimize başvuran karbonmonoksit zehirlenmesi vakaları retrospektif olarak incelendi ve hastaneye yatışı etkileyen laboratuvar ve klinik özellikler araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2016-2018 yılları arasında acil servise karbonmonoksit zehirlenmesi ile başvuran hastalar dahil edildi. Bu vakaların yaş, cinsiyet, zehirlenme tarihi, acile başvuru saati, zehirlenmenin olduğu ikamet, hastanın tıbbi yakınması, pH, karboksihemoglobin (COHb), laktat, troponin I düzeyleri, lökosit sayısı ve klinik sonlanımları gibi özellikleri incelenerek yatışı etkileyen faktörler araştırıldı.

Bulgular: Çalışma süresince 421 hastanın acil servise başvurduğu, bu hastaların çoğunluğunun erişkin (%64.8) ve kadın hasta (%55.3) olduğu tespit edildi. Hastaneye yatan vakalarda taburcu olanlara göre pH düşük, laktat, troponin I ve lökosit sayısı yüksekti (p <0.001). Hastalar en sık nefes darlığı (%45.8) ve başağrısı (%33.8) şikayetleriyle acil servise başvurdu. Bilinç değişikliği olan hastaların tamamı hastaneye yatırıldı (p <0.001).

Sonuç: Karbonmonoksit zehirlenmesinde hastaneye yatışı etkileyen etmenler; hastada bilinç değişikliği olması, pH, laktat, troponin I düzeyi ve lökosit sayısıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]