[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 168-176
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mesai Saatleri İçi veya Mesai Saatleri Dışı Yoğun Bakım Ünitesine Yatışın Yoğun Bakım Mortalitesi Üzerine Etkisi
Elif GECEGELEN1, Gülbin AYGENCEL2, Melda TÜRKOĞLU2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Yapılan bazı çalışmalarda yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatışlarda mesai içi (Mİ) ve dışı (MD) kavramlarının YBÜ mortalitesine etki ettiği gösterilmiştir. Bu çalışmada da bir iç hastalıkları YBÜ (İÇHYBÜ)’ye yatışta mesai kavramın YBÜ mortalitesi üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bir Ocak 2017 - 31 Aralık 2018 tarihleri arası Gazi Üniversitesi Hastanesi İÇHYBÜ’ye yatan hastaların genel özellikleri retrospektif olarak inceledikten sonra hastalar Mİ (Pazartesi-Cuma; 08:00-16:59) ve MD (Pazartesi-Cuma; 17:00-07:59, hafta sonu, tüm resmi tatiller) yatan hastalar olarak iki gruba ayrıldı. Bu iki grup hasta özellikleri ve YBÜ mortalitesi açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Beşyüzyirmiyedi hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların 238’i Mİ, 289’u ise MD İÇHYBÜ’ye yatmıştı. Hastaların medyan yaşı 70 (57-79) yıl olup, %52’ si erkekti. Mİ ve MD yatan hastalar arasında yaş, cinsiyet, akut hastalık ağırlık skorları, yatış nedenleri, yatış süresi, yoğun bakımda yapılan müdahaleler ve tedaviler bakımından fark yoktu. MD yatan hastaların organ yetmezlik skoru (SOFA) daha yüksekti (p =0,026). Komorbiditeler açısından da Mİ yatanlar ile MD yatanlar arasında fark vardı. YBÜ’de yatış süresince MD yatanlarda akut böbrek hasarı (ABH) daha fazla gelişti. Toplam 212 hasta (%40,23) YBÜ yatışı sırasında eksitus oldu. Bunlardan 131’i (%61,79) MD, 81’i (%38,21) Mİ yatan hastalardı ve fark istatiksel olarak anlamlıydı (p =0,008).

Sonuç: Bu çalışmada MD YBÜ’ye yatış YBÜ mortalitesini artırmaktadır. MD yatan hastaların yatışta organ yetmezliklerinin fazla ve komorbiditelerinin farklı olması mortalite farkını açıklayan faktörler olarak bulunmuştur. Bu sonucu doğrulayabilmek ve nedenlerini açıklayabilmek için yeni ve geniş katılımlı çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]