[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 177-181
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diyabet Hastalarının Kovid-19 Bilgi ve Korku Düzeyinin Tedbir Alma Üzerine Etkisi
Kevser TUNCER KARA1, Faruk KILINÇ2, Nevzat GÖZEL2, Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL3
1Fırat Üniversitesi, Halk sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda Diabetes Mellitus (DM) hastalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı ile ilgili bilgi ve korku düzeyinin tedbir alma üzerine etkisini tespit etmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak tasarlanan çalışmaya Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Polikliniği’ne başvuran 168 DM hastası dahil edilmiştir. Anket sosyo-demografik bilgiler, konu ile ilgili bilgi düzeyi ve Kovid-19 Korkusu Ölçeği olmak üzere üç bölümden oluşmuştur. Ölçek tek boyut ve 7 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puan yüksek düzeyde Kovid-19 korkusu yaşamak anlamına gelmektedir. Etik izin alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 22.0 ile değerlendirilmiş, p <0,05 istatistiksel anlamlılık olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya katılanların yaş ortancası 57,00, %58,9’u kadın, %61,9’u oral antidiabetik kullanmaktaydı. %66,7’sinin ailesinde diyabet öyküsü vardı. Katılımcıların %39,9’unun (67 kişi) hipertansiyon tanısı vardı. DM hastalarının Kovid-19 korku ölçeği puanı ortancası 21,00 idi. Yaş ile bilgi ve tedbir alma puanları negatif, korku ölçeği puanı ile bilgi ve tedbir alma puanları pozitif korelasyon gösteriyordu. Ön lisans-lisans ve yüksek lisans ve üzerinin bilgi ve tedbir alma puanları yüksekti.

Sonuç: Kovid-19’dan daha fazla korkan DM hastalarının bilgi düzeyi ve tedbir alma davranışları daha yüksek oranda saptandı. İlerleyen eğitim düzeyi ile bilgi ve tedbir alma puanları orantılı olarak artış gösterdi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]