[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 4, Sayfa(lar) 287-290
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Levotiroksin Zehirlenmesi Olan Çocukların Klinik Özellikleri
Deniz ÖKDEMİR1, Atilla ÇAYIR2, Fatih GÜRBÜZ3, Erdal KURNAZ2, Hüseyin DEMİRBİLEK4, Ayşe Sena DÖNMEZ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Erzurum, Türkiye
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışma ile çocuk levotiroksin zehirlenme olgularının klinik özellikleri ve izlem bulgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma kapsamında Mayıs 2013-Aralık 2018 tarihleri arasında ülkemizde farklı illerde bulunan dört çocuk endokrinoloji kliniğinde levotiroksin zehirlenmesi nedeni ile değerlenmiş olgular geriye dönük olarak hastane kayıtlarından tarandı. Olguların demografik özellikleri, başvuru şikâyetleri, vital bulguları, levotiroksin zehirlenme dozu, laboratuvar bulguları, uygulanan tedaviler, izlemde tiroid fonksiyon testleri ve gözlenen komplikasyonlar değerlendirildi.

Bulgular: Ortanca yaşı 5,4 yıl (1,5-17,0) olan 7’si kız 12 hasta verisi analiz edildi. Olguların 5’i (%42) adolesan yaş grubundaydı ve 4’ü (%33) intihar girişimi amacı biri kilo verme amacı ile levotiroksin kullanmıştı. Ortalama zehirlenme dozunun 3,1±2,0 mg (0,3-6,0) levotiroksin olduğu gözlendi. Altı hastada başvuru sırasında klinik bir bulgu yoktu. Gözlenen başlıca belirtiler huzursuzluk, çarpıntı, terleme, kusma, letarji, nöbet, konuşma ve yürümede bozukluktu. Hastaların tümüne mide lavajı yapıldıktan sonra aktif kömür verilmişti. Bazı olgulara ek olarak steroid, propranolol veya kolestiramin tedavileri uygulanmıştı. Hastaların hiçbirinde plazmaferez ve hemodiyaliz gereksinimi olmamıştı. Hastalar tiroid hormon sonuçları normale dönünceye kadar ortanca 7 gün (3-30) izlenmişti. İki hastada spontan düzelen kısa süreli supraventriküler taşikardi bir hastada ise hidrasyon sonrası düzelen akut böbrek yetmezliği tespit edilmişti.

Sonuç: Çocuklarda levotiroksin zehirlenmelerinin büyük bir kısmının tedavisiz veya yalnızca destek ve semptomatik tedavi uygulanması klinik iyileşme için yeterli olmakla beraber ciddi komplikasyon riski açısından her hasta için özgün tedavi ve izlem planlanmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]