[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 045-047
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Staphylococcus Aureus Suşlarının Siprofloksasin, Ofloksasin, Levofloksasin ve Moksifloksasin Duyarlılıkları
Yusuf YAKUPOĞULLARI, Ayten GÜNDÜZ, Mehmet ÖZCAN, Mürüvvet DOĞUKAN, Adnan SEYREK, Mustafa YILMAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada, Eylül 2002 ve Nisan 2004 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden infeksiyon etkeni olarak soyutlanan toplam 137 Staphylococcus aureus suşunun siprofloksasin, ofloksasin, levofloksasin ve moksifloksasin’e karşı in vitro duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Suşların kinolonlara karşı duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır.

Bulgular: Staphylococcus aureus suşlarında metisilin direnç oranı %49 olarak saptanırken; siprofloksasin, ofloksasin, levofloksasin ve moksifloksasin duyarlılıkları sırasıyla %52, %55, %56 ve %60 olarak bulunmuştur. Çalışılan ajanların etkinliklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p=0.211, 0.123, 0.169, 0.075).

Sonuç: Staphyococcus aureus suşlarına karşı çalışılan kinolon grubu antibiyotiklerin etkinlikleri orta düzeyde saptanmıştır. Yeni jenerasyon kinolonların, yaygın beta-laktam ve beta-laktam dışı antibiyotik direnci izlenen metisilin dirençli suşlar yerine, özellikle metisilin duyarlı suşların yol açtığı hayatı tehdit etmeyen infeksiyonlarda kullanılmaları daha uygun olacaktır. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]