[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 088-092
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
HPLC ve TBA Yöntemi ile Plazma ve Dokularda Total MDA Ölçümü Olgu Sunumu
Nurten TÜKÖZKAN, Hüsamettin ERDAMAR, Ilgım SEVEN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ANKARA

Amaç: Bir lipit peroksidasyon ürünü olan malondialdehit ölçümünün oksidatif stresin değerlendirilmesinde önemli bir belirteç olduğu bilinmektedir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda malondialdehit seviyesi karaciğer, böbrek, beyin ve plazmada hem tiyobarbitürik asit yöntemiyle hem de 2,4 dinitrofenilhidrazin ile derivatize edilerek HPLC metoduyla ölçülerek sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Mann Whitney-U testi ile yapılan istatistik analiz sonucu tiyobarbitirük asit yöntemi malondialdehit miktarı sonuçlarının HPLC yönteminden elde edilen sonuçlara kıyasla önemli derecede yüksek olduğu gözlenmiştir. Doku ve plazma örneklerinde tiyobarbitirük asit yöntemiyle malondialdehit miktarının fazla ölçülmesi lipit olmayan malondialdehide benzer ve tiyobarbitirük asit reaktif maddelerin oluşumu ve interferans vermesiyle açıklanabilmektedir. Buna karşılık direk ve derivatize edilme işleminden sonra uygulanan HPLC yöntemiyle elde edilen MDA sonuçları önemli derecede düşük bulunmuştur.

Sonuç: Sonuçlarımız tiyobarbitirük asit testinin, HPLC yöntemine kıyasla gerçek bir lipit peroksidasyon olayının değerlendirilmesinde spesifik ve geçerli olmadığını ortaya koymuştur. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]