[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-008
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kolorektal Kanserlerde Floresans in situ Hibridizasyon (FISH) Kullanılarak Kromozom 8 Kopya Sayı Değişimlerinin Analizi
Hüseyin YÜCE1, Ebru ETEM1, Şükriye Derya DEVECİ1, Osman DOĞRU2, İbrahim Hanifi ÖZERCAN3, Halit ELYAS1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Kolorektal kanser (KRK) dünyadaki en yaygın malignansilerden biridir. Kolorektal karsinogenezis neoplastik hücrelerde meydana gelen çeşitli genetik değişikliklerin birikimiyle beraberlik göstermektedir. Bunlardan bazıları KRK gelişiminin erken safhalarında gerçekleşmektedir. Bu çalışmanın amacı, Floresans in situ Hibridizasyon (FISH) kullanılarak Türk primer kolorektal kanserli hastalarda kromozom 8 değişimlerini tanımlamak ve kromozom 8 değişimlerinin kolorektal kanserin gelişiminde erken bir olay olup olmadığını tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem: Kromozom 8’in genetik anomalilerinin anlamını göstermek için 28 kolorektal kanser FISH’le analiz edildi. FISH için kromozom 8 sentromerik prob kullanıldı. Her bir hasta için en azından 200 hücredeki sinyaller incelendi.

Bulgular: Analiz edilen tümörlerin %3.6’sında monozomi, %39.3’ünde dizomi, %53.6’sında trizomi ve %3.6’sında tetrazomi saptandı. Kromozom 8 kazancı 8 nonpolipoid kanserin 5’inde (%62.5) ve 9 nonpolipoid kanserin 3’ünde (%33.3)’de bulundu. Kromozom 8 kazancı ve KRK evresi arasında istatistiki olarak anlamlı korelasyon vardı.

Sonuç: Solit tümörlerde kromozom 8 kazancıyla ilgili birkaç çalışma vardır. FISH solit tümörlerdeki genetik anomalilerin tespiti için faydalı bir yöntemdir. Kromozom 8 kazancı ve KRK evresi arasında ilişki olduğu gösterildi. Kromozom 8 monozomisi KRK’da erken bir olay olabilir. Bu değişimin öneminin ortaya konması için KRK’da daha fazla hasta sayısı içeren çalışmaların yapılması gerekmektedir. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]