[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 102-106
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Aksiller Lenf Nodu Negatif Meme Kanserli Hastalarda Çıkarılan Lenf Nodu Sayısının Prognostik Önemi
Mehmet Fatih CAN1, Semih GÖRGÜLÜ1, Gökhan YAĞCI1, Cengiz Han AÇIKEL2, Ali İhsan UZAR1, Yusuf PEKER1, Orhan KOZAK1, Ömer GÜNHAN3, Turgut TUFAN1
1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ANKARA
3Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Giriş: Meme kanserli aksiller lenf nodu negatif hastalarda incelenen aksiller lenf nodu sayısının sağ kalım süresi ile ilişkisi konusunda farklı görüşler mevcuttur. Geniş aksiller diseksiyon öneren çalışmalarda asgari incelenmesi gereken lenf nodu sayısı konusunda da görüş birliği yoktur. Bu çalışmada, lenf nodu negatif hastalarda incelenen lenf nodu sayısı ile sağ kalım süresi ilişkisi ve sağ kalıma etkili diğer faktörler incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Meme kanseri nedeniyle 1995-2000 yılları arasında opere edilip patolojik incelemede pozitif aksiller lenf nodu saptanmayan 144 hastadan, takipte kalan ve dahil edilme kriterlerine uyan 130’una (%90.2) ait veriler incelendi. Hastalar 15 ve altı (Grup I) ile 16 ve üstü (Grup II) lenf nodu diseke edilenler olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar sağ kalım süreleri açısından karşılaştırıldı ve tüm hastalar olası prognostik faktörler açısından incelendi.

Bulgular: Hastaların 58 (%44,6)’inde 15 ve altı lenf nodu, 72 (%55.4)’inde 16 ve üstü lenf nodu diseke edilmişti. Ortalama takip süresi 7.6±1.7 yıl idi. Her iki grup için ortalama sağ kalım süresi 141 ay ve takip süresinde overall survival oranı grup I için %89.7, Grup II için %97.2 idi. Grup I’de overall survival oranı daha düşük olmakla birlikte fark anlamlı değildi (p=0.074). Tümör boyutu prognoza etkili tek faktör olarak saptandı.

Sonuç: Çalışmamız 15’den az ve çok lenf nodu çıkarılan hastalar arasında sağ kalım açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığını göstermiştir. Bu sonuç meme kanserli hastalarda yeterli aksiller değerlendirme/sağaltım gereksinimini sağlayacak ancak kol morbiditesi açısından agresif olmayan bir aksiller diseksiyonun yeterli olduğunu düşündürmektedir. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]