[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 118-120
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Acil Servise Başvuran İshalli Hastaların Değerlendirilmesi
M. Nuri BOZDEMİR1, Salih KUK2, Mustafa YILDIZ1, Metin ATEŞÇELİK1, Mustafa BAŞTÜRK1, İsa KILIÇASLAN3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, ANTALYA

Amaç: İshal daha önceleri gelişmekte olan ülkelerin sorunu iken globalleşen dünyada bugün bütün ülkelerin sorunu halini almıştır. Nonspesifik nedenler, virusler, bakteriler, parazitler ve toksinler daha çok su ve yiyeceklerle bulaşarak ishal nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, hastanemiz acil servisine 15 yaş ve üzeri ishal şikâyeti ile başvuran hastaların bir yıllık değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Tıp Fakültesi acil servisine Ocak-Aralık 2005 tarihleri arasında ishal şikâyeti ile başvuran tüm hastaların protokol defterinden dosyalarına ulaşılarak yapılmıştır.

Bulgular: İshalle birlikte hastaların 167’sinde (%76.5) bulantı, 136’sında (%62.4) kusma, 139’da (%63.8) karın ağrısı, tespit edilmiştir. Gastrointestinal sistem bulguları dışında en fazla 44’ünde (%20.2) ateş olduğu bulunmuştur. Çalışmamızdan elde edilen sonuçların incelenmesi ile en fazla görülen parazitlerin sırasıyla G. intestinalis, E. histolytica/E. dispar olduğu görülmüştür. Hastaların hastaneye yatışında yaş önemli faktör olarak bulunmuştur ve ishal nedeniyle başvuranların ortalama yaş 38.78 iken yatışlarda ortalama yaş 56.56 olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç: Acil servise başvuran ishalli hastaların oranı çok yüksek olmamakla birlikte ishalin basit semptomlardan ölüme kadar uzanan bir tabloya sebep olmasından dolayı kişisel hijyen, temiz yiyecek ve suyun temini, alt yapının düzeltilmesi ve infeksiyonun yayılımı konusunda halk eğitiminin artırılması konuları üzerinde önemle durulması gerekliliğini vurgulamaktayız. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]