[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 120-122
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Santral Seröz Korioretinopatide Renkli Doppler Ultrasonografi ile Orbital Akım Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Mustafa KOÇ1, Nurettin DENİZ2, Selami SERHATLIOĞLU1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Santral Seröz Korioretinopatili (SSKR) olgularda Renkli Doppler Ultrasonografi görüntüleme (RDUS) yöntemiyle orbital arterlerin kan akım parametrelerini değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2006-Şubat 2007 tarihleri arasında fundus muayenesi ile akut SSKR tanısı konan 16 olgunun, RDUS yöntemiyle, santral retinal arter ve oftalmik arterlerde, pik sistolik hız (PS), end diastolik hız (ED), rezistif indeksi (RI) ve pulsatilite indeksleri (PI) incelendi. Elde edilen değerler kontrol grubu ile karşılaştırıldı

Bulgular: Hasta gurubunda santral retinal arter (SRA) ortalama RI 0.57±0.02 ve PI 1.04±0.05 ölçülürken, kontrol gurubunda ise RI 0.67±0.03 ve PI 1.33±0.08 ölçüldü (p<0.05). Hasta gurubunda oftalmik arter (OA) ortalama PI değeri 1.31±0.07, kontrol gurubunda ise 1.57±0.05 ölçüldü (p<0.05). SRA-PS, SRA-ED, OA-PS, OA-ED, OA-RI ve posterior silier arter (PSA) PS, ED, PI, RI değerlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlenmedi (p>0.05).

Sonuç: SSKR’ nin etyopatogenezi halen tartışmalıdır. SSKR’de RDUS yöntemiyle oküler kan akım parametrelerinde anlamlı değişiklikler olabilmektedir. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]