[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa(lar) 120-124
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliğinde Mortalite Nedenleri
Ferdi Seyyid TAŞ1, Kuddusi CENGİZ2, Emre ERDEM2, Ahmet KARATAŞ2, Coşkun KAYA2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Akut ve kronik böbrek yetmezliği, ileri yaşla birlikte görülme insidansları giderek artan, mortalite oranları yüksek hastalıklardır. Çalışmamızın amacı, akut veya kronik böbrek yetmezliği nedeni ile hastanemize başvurup ölen hastalarda mortalite nedenlerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Haziran 2007 ile Haziran 2010 tarihleri arasında acil servis ve dahiliye kliniğimize başvurup ölen böbrek yetmezliği tanılı 240 hastanın kayıtları retrospektif incelenerek yapılmıştır. Akut veya kronik böbrek yetmezliği nedeni ile hastanemize başvurup ölen hastaların mortalite nedenlerine, böbrek yetmezliği etiyolojilerine, eşlik eden diğer sistemik hastalıklarına, hastaneye başvurduktan sonra diyalize alınıp alınmadıklarına bakılmıştır.

Bulgular: 240 hastanın 96'sında akut böbrek yetmezliği (ABY), 144'ünde kronik böbrek yetmezliği (KBY) vardı. ABY tanılı ölen hastaların yaş ortalaması 71.3±11.9 iken KBY tanılı ölen hastaların yaş ortalaması 65.5±13.9 idi. Sepsis ve hipovolemi ABY'ne yol açan en sık nedenlerdi. KBY hastalarında en sık etiyolojik nedenler diyabet ve hipertansiyondu. ABY nedeni ile başvuran hastaların %45.8‘i hemodiyalize alınırken, prediyaliz KBY olan hastaların %60'ı hemodiyalize alınmıştı. ABY olan hastaların %64.6'sında KBY olan hastaların %68.8'inde ölüm nedeni enfeksiyon hastalıkları idi. Her iki grupta en sık ikinci ölüm nedeni kardiovasküler hastalıklardı.

Sonuç: Akut ve kronik böbrek yetmezliği tanısı ile başvuran hastalarda en sık mortalite nedeni enfeksiyon hastalıkları bulunmuştur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]