[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 006-011
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Deneysel Metabolik Sendrom Oluşturulan Ratlarda Alfa Lipoik Asit Kullanımının Mesane Kontraktilitesi, Histopatolojik Değişimler ve Oksidan/Antioksidan Sistem Üzerine Olan Etkileri
Hasan SULHAN1, Ahmet KARAKEÇİ2
1Bingöl Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bingöl, Türkiye
2Harput Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Elazığ, Türkiye

Amaç: Metabolik sendrom (MetS) oluşturulan deneysel modelde alfa lipoik asit (α-LA) kullanımının mesane fonksiyonları üzerine olan etkisini araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 180- 200 gram ağırlığında 40 adet Wistar Albino cinsi rat kullanıldı. Deney hayvanları her grupta 10 hayvan olacak şekilde 4 gruba ayrıldı. Kontrol grubuna (grup 1) herhangi bir işlem yapılmadı. Diğer üç gruba toplam 6 hafta boyunca %60'lık fruktozla zenginleştirilmiş diyet verilip MetS oluşturulduktan sonra grup II'ye 6 hafta süreyle intraperitoneal (i.p.) serum fizyolojik (SF), grup III'e 6 hafta süre ile α-LA (i.p.), Grup IV'e ise 12 hafta i.p α-LA verildi. Çalışma sonucu ratlar dekapite edilerek serum örneklerinde; trigliserit (TG), low density lipoprotein (LDL), high density lipoprotein (HDL), total kolesterol, glukoz ve insülin düzeyleri, total oksidan seviye/total antioksidan seviyeleri (TOS/TAS) çalışıldı. Deney hayvanlarından alınan mesane dokularına rutin histolojik teknikler uygulandı ve in-vitro kontraksiyon aktivitesi ölçüldü.

Bulgular: Grup II ile kıyaslandığında α-LA uygulanan gruplardaki serum glukoz, TG, LDL değerlerinin azaldığı, HDL değerlerinin ise arttığı istatistiksel olarak belirlendi. Grup IV'ün total oksidan seviye değerindeki azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olduğu, kontraksiyon yanıtının grup II'ye göre istatististiksel olarak anlamlı oranda arttığı tespit edildi. Ayrıca histopatolojik değerlendirmeye göre grup IV'ün ortalama damar sayısının grup II'ye göre anlamlı olarak az olduğu görüldü.

Sonuç: Metabolik sendromun neden olduğu mesane disfonksiyonu ve tedavisinde α-LA kullanımının, mesane disfonksiyonunu azalttığı ve kontraksiyon ve amplitüd yanıtı üzerinde anlamlı iyileşmeye yol açtığı gözlendi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]