[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 073-074
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Apandisitin Nadir Bir Nedeni: Meyve Çekirdeği
Ayşe Aysel KÖSEOĞULLARI, Şeyhmus Kerem ÖZEL, Ünal BAKAL, Ahmet KAZEZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Apandisit, yabancı cisim, çocuk, Appendicitis, foreign body, child
Özet
Apendiks içerisinde rastlanan yabancı cisimler nadir görülmekle birlikte iyi tanımlanmıştır. Akut apandisit bulguları ile başvuran ve ayakta düz karın grafisinde sağ alt kadranda yabancı cisim görüntüsü olan 9 yaşında bir olguda, ameliyat sonrası lumen içinde karpuz çekirdeği tespit edildi. Olgu nadir etyolojik köken nedeni ile sunuldu. Sağ alt kadranda görüntülenen yabancı cisimler bulgu vermese de, apandisite neden olabileceği için cerrahi tedavi önerilebilir. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Yabancı cisimlerin neden olduğu apandisit vakaları nadirdir. Oral yolla alınan yabancı cisimlerin çoğu sindirim sisteminden sorunsuz geçebilmesine rağmen, apendektomi örneklerinde % 0,005 oranında apendiküler yabancı cisim bildirilmiştir 1. Apendikste inflamasyona yol açan maddeler arasında mermi parçacıkları, metal iğneler, meyve çekirdekleri sayılabilir 2. Akut apandisit nedeni ile ameliyat edilen 9 yaşındaki erkek hastanın apendektomi materyali incelendiğinde, lümen içerisinde karpuz çekirdeği tespit edildi. Olgu nadir görülmesi ve sağ alt kadranda tesadüfen belirlenen yabancı cisimlerde yaklaşımı irdelemek için sunuldu.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Dokuz yaşında erkek hasta, 24 saat önce göbek çevresinde başlayan, sonra sağ alt kadrana yayılan karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. İştahsızlığı olan hastanın ateşi yoktu. Batın muayenesinde sağ alt kadranda daha fazla olmak üzere yaygın hassasiyet, rebound ve müsküler defans mevcuttu. Rektal muayenede özellik yoktu.

  Rutin kan incelemesinde beyaz kürenin 30.200/mm3 olması dışında özellik yoktu. Ayakta düz karın grafisinde sağ fossa iliakada yaklaşık 1 cm çapında opasite veren, yabancı cisimle uyumlu görüntü saptandı (Şekil 1). Batın ultrasonografi incelemesinde hepatomegali ve belirgin periportal ekojenite artışı dışında patolojik bulguya işaret edilmedi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Direkt karın grafisinde sağ alt kadranda yabancı cisime ait opak görünüm.

  Hasta ameliyat öncesi hazırlıklarını takiben, akut apandisit ön tanısı ile acil olarak ameliyata alındı. Laparatomide retroçekal yerleşimli, gangrenöz, non-perfore, içerisinde sert bir yapı palpe edilen apandisit tespit edildi ve apendektomi yapıldı. Lümen içerisindeki yapı incelendiğinde bütünlüğü korunan bir adet karpuz çekirdeği ve etrafında ince bir tabaka gaita olduğu gözlendi (Şekil 2). Ameliyat öncesi ultrasonografide tarif edilen karaciğer bulguları makroskopik olarak teyit edilmediğinden buna ait bir işlem uygulanmadı. Hasta ameliyattan sonraki 4. günde sorunsuz olarak taburcu edildi. Histopatolojik inceleme ile akut apandisit tanısı doğrulandı.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Apendektomi materyalinde lümenden çıkarılan karpuz çekirdeği.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Apandisit, bütün yaş gruplarında görülebilen en yaygın problemlerden biridir. 1. Çocuk yaş grubunda da en sık yapılan acil batın ameliyatı apendektomidir. 15 yaş altındaki nüfusun % 1’inde apandisit geliştiği tahmin edilmektedir 2. Patofizyolojik olarak, fekal birikimler, enfeksiyon, tümörler ve nadiren, sindirilemeyen yabancı cisimlerin apandisite sebep olduğu bilinmektedir 1. Yabancı cisimlerin 100.000 vakanın 5’inde apandisite yol açtığı bilinmekteyse de apendiks içerisinde tespit edilen asemptomatik yabancı cisimlerin daha fazla olduğu tahmin edilmektedir 1,3,4.

  Oral yolla alınıp sindirilmemiş maddelerin % 95’i, herhangi bir cerrahi girişim gerektirmeksizin, sindirim sisteminden sorunsuz olarak geçer 1,5. Daha ağır yabancı cisimler ise, çekumun alt kısmına ulaşıp, kolaylıkla apendiks lümenine geçebilirler. Apendiksin peristaltik aktivitesinin, bu maddeyi çekuma atmada yetersiz kalmasıyla yabancı cisim etrafında oluşan birikim, lümenin tıkanmasına, mukoza hasarına yol açarak, perforasyona neden olabilen akut iltihabi cevabı başlatabilir 4,5.

  Literatürde yabancı cismin yol açtığı apandisit vakaları, ilk olarak 18. yüzyılda otopsilerde tespit edilmiştir 1. Collins ve arkadaşları, 71.000 apandisit olgusunun % 3’ ünde yabancı cisim içeren fekalit tespit etmişlerdir 6. Balch ve Silver, 1971 yılında, apendektomi yaptıkları 13.228 vakanın sadece 7’sinde apandisite bir yabancı cismin sebep olduğunu bildirmişlerdir 4. Klingler ve arkadaşları, 100 yıllık dönemi tarayarak, apendiks içerisinde yabancı cisim tespit edilmiş 256 vakayı incelemişlerdir 1. Bu vakaların çoğunda yabancı cisimler radyoopaktır ve genellikle ince, keskin, sert, uzun metalik cisimler akut apandisit veya apendiks apsesine yol açmışlardır. Ayrıca yabancı cisimlere bağlı intraabdominal apse, fekal peritonit, adezyonlar, fistül, sağ hidronefroz, kurşun zehirlenmesi gibi komplikasyonlar da bildirilmiştir 1. Apandisite sebep olan yabancı maddelerin bir kısmı, görülme sıklığına göre; metal iğneler, avlanarak öldürülmüş hayvanların yenmesiyle alınan saçma parçaları, kemik, çekirdekler, taş, fındık, madeni para, çivi, diş, anahtar, yumurta kabuğu, kürdan, sakız, diş dolgusu, hayvan tüyü, termometre parçası, diş fırçası kılı, plastik maddeler şeklinde sıralanabilir 2-5,8. Başka bir çalışmada da akut apandisit nedeniyle apendektomi yapılmış 1409 vakanın sadece 1’inde meyve çekirdeğine rastlanmıştır 7. Yutulan çekirdeklerin bir kısmı doğal yolla çıkarken bir kısmı da apandisit nedeni olabilmektedir. Literatürde kakao, portakal, kavun, arpa, yulaf, incir, hurma, üzüm, kimyon ve fındık gibi çekirdeklerin yol açtığı apandisitler bildirilmektedir 4. Sunulan olguda yabancı cisim bütün bir meyve çekirdeğidir ve etrafına biriken fekal materyal nedeni ile lümeni tıkayarak apandisit oluşturmuştur.

  Karın grafisi ve ultrasonografi, bu yabancı maddelerin tanımlanmasında önemli yer tutar. Radyoopak olan cisimler bu şekilde kolayca tespit edilebilir. Sunulan olguda karpuz çekirdeği etrafında oluşmuş kalsifiye fekalit birikimi direkt grafide görülebilmiştir. Semptom veren bu tür olgularda apendektomi yapılmaktadır. Başka bir sebeple çekilen karın grafisinde veya ultrasonografik incelemede, apendiks içerisinde veya sağ alt kadranda yabancı cisim tespit edildiği zaman, semptom vermese de, profilaktik olarak laparoskopi veya açık cerrahi yöntemle apendektomi yapılması önerilmektedir 1,3,4,8.

  Çocuklarda sağ alt kadranda yabancı cisim şüphesi taşıyan radyolojik incelemelerde hasta asemptomatik de olsa kısa süreli takibin ardından yer değiştirmiyorsa apendektomi önerilmelidir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Klingler PJ, Seelig MH, DeVault KR, Wetscher GJ, Floch NR, Branton SA, Hinder RA. Ingested foreign bodies within the appendix: a 100-year review of the literature. Dig Dis 16: 308- 314, 1998.

  2) Miller GG, Fraser GC, Jevon G.’Pilonidal appendicitis’ or ‘the hair of the dog’: an unusual case of foreign body perforation of the appendix. J Pediatr Surg 31: 703, 1996.

  3) Ekingen G, Guvenc BH, Senel U, Korkmaz M. Fluoroscopyguided laparoscopy in the management of intraabdominal foreign body. J Pediatr Surg 38: E19-20, 2003.

  4) Balch CM, Silver D. Foreign bodies in the appendix. Arch Surg 102 :14-20, 1971.

  5) Sukhotnik I, Klin B, Siplovich L. Foreign-body appendicitis. J Pediatr Surg 30: 1515-1516, 1995.

  6) Collins DC: 71.000 human appendix specimens: a final report, summarizing forty years study. Am J Proctol 14: 365-381, 1963.

  7) Byard RW, Manton ND, Burnell RH. Acute appendicitis in childhood: did mother know best? A pathological analysis of 1409 cases. MJA 169: 647-648, 1998.

  8) Küçükaydın M, İçer M, Okur H. Hazelnut appendicitis. Pediatr Surg Int 7: 223-224, 1992.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]