[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 085-087
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Parotis Bezi Lipomu: Olgu Sunumu
Adile Ferda DAĞLI1, İbrahim H. ÖZERCAN1, Erol KELEŞ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Parotis bezi, lipom, Parotid gland, lipoma
Özet
Lipom vücudun mezenkimal kaynaklı en sık neoplazmı olmasına karşılık parotis bezinde ender olarak rastlanmaktadır. Bu tümörler %13 oranında baş ve boyun bölgesinde görülmektedir. Çoğu posterior boyun bölgesinde sübkutan olarak ortaya çıkmakla birlikte infratemporal fossa, oral kavite, farinks, larinks ve parotis bezinde ise daha seyrek görülmektedir. Parotis bezi lipomları tüm tükrük bezi tümörlerinin %1-4'ünü oluşturmaktadır. Görülme yaşı ortalama 5. dekaddır ve erkeklerde 5-10 kat sık ortaya çıkmaktadır.

F.Ü. Tıp Fak. KBB polikliniğine yaklaşık 10 aydır sol kulak altında yavaş büyüyen ağrısız şişlik şikayeti ile başvuran 39 yaşında erkek hastaya sol yüzeyel parotidektomi uygulandı. Materyalin histopatolojik incelenmesinde parotis bezinde lipom tanısı konuldu. Olgunun ender görülmesi nedeniyle literatür bilgileri ışığında tartışıldı. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Matür yağ hücrelerinden oluşan lipomlar, yumuşak dokunun en sık görülen tümörleridir. Sırt, omuz ve boyun bölgesinde daha sık ortaya çıkarlar 1-5. Parotis bezinde oldukça seyrek görülürler 2,6-11. Tüm tükrük bezi tümörlerinin %1-4’nü, non-epitelyal tükrük bezi tümörlerinin ise %18.5-22.5’nu oluştururlar 12. Klinikte yavaş büyüyen, asemptomatik ağrısız bir kitle olarak görülürler. Diğer parotis bezi tümörlerinden ayırıcı karakteristik özelliklerinin olmaması ve nadir olarak görülmeleri nedeniyle genellikle cerrahi öncesi ayırıcı tanıda düşünülmezler 1,2,8,11,13,14. Parotiste lipom olgusunu bu özellikleri nedeniyle literatürler ışığında sunmayı amaçladık.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Son altı aydan beri sol kulak altında yavaş büyüyen kitle şikayeti ile 39 yaşında erkek hasta Nisan 2004’de Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz polikliniğine başvurdu. Yapılan fizik muayenede solda tragus önünde zigomatik kemik arka hizasında yaklaşık 2 cm’lik hareketli, lastik kıvamında, ağrısız kitle görüldü.

  Ultrasonografide (USG) sol parotis üst polde hipoekoik nonhomojen dışa doğru uzanan 15x8 mm boyutunda lezyon izlendi. Hastaya pleomorfik adenom ön tanısıyla sol yüzeyel parotidektomi uygulandı.

  Materyal 7,5x3,5x2 cm ölçülerinde, solid özellikte olup kesit yüzeyinde, parotis bezine bitişik 2 cm çapında çevreden sınırları net olarak ayrılabilen lobüle, sarı renkli lezyon görüldü. Histopatolojik incelemede tükrük bezine ait yapılar yanısıra çevreden düzgün fibröz bir kapsülle ayrılmış benign tümöral oluşum izlendi (Şekil 1,2). Bu tümörün matür yağ hücrelerinden oluştuğu ve fibröz septalarla gruplara ayrıldığı dikkati çekti. Bu histolojik bulgularla lipom tanısı konuldu.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Parotis bezine bitişik lipomun histolojik görünümü (HEx40).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Parotis bezine bitişik lipomun histolojik görünümü (HEx100).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Benign mezenkimal tümörler olan lipomlar histolojik olarak matür yağ dokusuna çok benzerler. Basit bir yağ birikiminden lipomları tek ayıran, çevrelerindeki fibröz kapsül varlığıdır 4,5,6,14. Parotis lipomları 7-72 yaş arasında ortaya çıkar (ortalama 50-60 yaş) ve erkeklerde 5-10 kez daha sık görülürler 12,14.

  Ailesel yatkınlık, obezite, diabet, siroz, kronik alkolizm, travma, malnütrisyon, radyasyon, endokrin bozukluklar, insülin enjeksiyonu ve kortikosteroid tedavisi muhtemel etiyolojik faktörler olarak kabul edilmektedir 2,6. 2000 yılına kadar literatürde yaklaşık 150 olgu bildirilmiştir. 1,2,12. AFIP’de tükrük bezlerinin 19 lipom olgusu kayıtlı olup tükrük bezi benign neoplazmlarının %9’nu oluşturmaktadır 2,8,12.

  Klinikte lipom, genellikle asemptomatik, yuvarlak-oval, orta sertlikte kolay hareket edebilen bir nodül şeklinde karşımıza çıkar. Seyrek olarak bir siniri etkilerse ağrı ortaya çıkabilir 4,5,12,14. Çapı 1-8 cm arasında değişir ve ortaya çıkış süresi ortalama 6 aydır. Makroskopik olarak iyi sınırlı, yuvarlak-oval sarı renkli, yumuşak-lastik kıvamında kitleler olup kesit yüzeyleri sarı renkli, yağlı, lobüler görünümlüdür. Histolojik olarak, fibröz bir kapsülle çevre bez dokusundan ayrılan, iyi sınırlı, matür yağ dokusu görünümündedir. İnce bağ dokusu septaları matür yağ hücrelerini gruplara ayırır ve lobüler bir yapı ortaya çıkar. Bağ dokusu septaları içinde kan damarları bulunabilir. Seyrek olarak inflamatuar hücreler ve makrofajlar görülebilir 12.

  USG, Bilgisayarlı tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR) parotis kitlelerini değerlendirmede seçilen yöntemlerdir. Lipom ve liposarkomun BT görüntüleme karakteristikleri ve diğer yağ dansiteli lezyonlardan (örneğin; yağlı infiltrasyon) ayırıcı tanısının spesifik olması tedaviyi kolaylaştırır 15. Ayrıca bu tümörlerin klinik, radyolojik, sitolojik ve histolojik özelliklerinin iyi tanımlanması, ince iğne aspirasyon sitolojisinde sitologların bu lezyonları kolay tanımalarına yardımcı olur. Cerrahi öncesi yapılacak ince iğne aspirasyon sitolojilerinde (İİAS) doğru tanı konulması da bazı hastalarda gereksiz cerrahi girişimi önleyebilir 13. Parotis bezi lipomlarında cerrahi öncesi pleomorfik adenom ve Warthin tümörü en sık konan klinik tanıdır 12,16. Olgumuza da pleomorfik adenom ön tanısıyla cerrahi uygulandı. Materyalin histopatolojik incelemesinde lipom olarak değerlendirildi. Özellikle yaşlılarda parotiste yumuşak, ağrısız, iyi sınırlı tümör aksi ispatlanıncaya kadar Warthin tümörü olarak düşünülür 2. Ayrıca baş-boyunda daha derin yerleşimli lipomatöz lezyonların iyi diferansiye liposarkom olarak düşünülmesi önerilmektedir 16. Bununla birlikte parotis derin lobunda yerleşim gösteren oldukça seyrek lipom olguları da bildirilmiştir 10,17.

  Parotis lipomlarına cerrahi yaklaşım, fasial sinirin varlığına bağlı olarak diğer şüpheli benign parotis tümörlerine benzer 2. Tedavide lezyonun eksizyonu yeterlidir. Fasial sinir korunarak süperfisyel parotidektomide uygulanabilir. Oldukça nadir de olsa nüks görülebilir. 2,8,10.

  Parotis bezi kitlelerinin ayırıcı tanısında esas olarak benign yada malign ayırımı önemlidir. Cerrahi öncesi bu ayırımın yapılması tedavi yaklaşımını belirler. Lipomlar parotis bezinde ender görülmekle beraber cerrahi öncesi ön tanıda düşünülmelidir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Yazıcıoğlu AK, Akan H, Çelebi M. Parotid Bezi Lipomu. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji. 2002; 8: 203-205.

  2) Hosnuter M, Kargi E, Babuccu O et al. A case of lipoma of the deep lobe of the parotid gland. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2003; 10: 167-70.

  3) Gök Ü, Yalçın Ş, Kaygusuz İ ve ark. Tükrük Bezi Kitleleri: 112 olgunun analizi. Turk Arch ORL 2001; 39: 104-108.

  4) Furlong MA, Fanburg-Smith JC, Childers EL. Lipoma of the oral and maxillofacial region: Site and subclassification of 125 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2004; 98: 441-50.

  5) Zhong LP, Zhao SF, Chen GF, Ping FY. Ultrasonographic appearance of lipoma in the oral and maxillofacial region. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2004; 98: 738-40.

  6) Rosai J. Ackerman’s Surgical Pathology. 8 th ed, Mosby-Year Book, St Louis 1996; 815-857.

  7) Domanski HA, Carlen B, Jonsson K et al. Distinct cytologic features of spindle cell lipoma. Cancer 2001; 93: 381-9.

  8) Esposito C, Califano L, D'Armiento M et al. Lipomatosis of the parotid gland in a child. Br J Plast Surg. 2000; 53: 699-701.

  9) Srinivasan V, Ganesan S, Premachandra DJ. Lipoma of the parotid gland presenting with facial palsy. J Laryngol Otol. 1996; 110: 93-5.

  10) Weiner GM, Pahor AL. Deep lobe parotid lipoma: a case report. J Laryngol Otol. 1995; 109: 772-3.

  11) Som PM, Scherl MP, Rao VM et al. Rare presentations of ordinary lipomas of the head and neck: a review. AJNR Am J Neuroradiol. 1986; 7: 657-64.

  12) Mc Daniel RK. Benign mesenchymal neoplasm: neoplasm of adipose tıssue: In Gnepp EA, ed. Surgical pathology of the salivary glands. Philadelphia; WB. Saundary company; 1991; 503-505.

  13) Layfield LJ, Glasgow BJ, Goldstein N et al. Lipomatous lesions of the parotid gland. Potential pitfalls in fine needle aspiration biopsy diagnosis. Acta Cytol. 1991; 35: 553-6.

  14) Jong AL, Park A, Taylor G et al. Lipomas of the head and neck in. children. İnter J pediatric Otorhinolaryngology 1998; 43: 53- 60.

  15) Stewart MG, Schartz MR, Alfrod BR. Atypical and malignant lipomatous lesions of the head and neck. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1994; 120:1151-5

  16) Malave DE, Ziccardi VB, Greco R et al. Lipoma of the Parotid Gland; Report of a case. J Oral Maxillofac Surg 1994; 52: 408- 11.

  17) Kimura Y, Ishikawa N, Goutsu K et al. Lipoma in the deep lobe of the parotid gland: a case report. Auris Nasus Larynx. 2002; 29: 391-3.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]