[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 154-156
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Bazal Hücreli Karsinom Zemininde ve Ampütasyon Güdüğünde Oluşan Miyazis Olguları
Alpagan Mustafa YILDIRIM, Mehmet İhsan OKUR, İsmet BİNGÖL, Hamit Baki DURU, Ümit ALSANCAK
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Dermal miyazis, basal hücreli karsinom, ampütasyon güdüğü, Dermal myiasis, basal cell carcinoma, amputation stump
Özet
Dermal miyazis nekrotik ya da sağlam ciltte sinek larvalarının oluşturduğu bir enfestasyondur. Ülkemizde miyazis olguları nadir görülmektedir. Bu çalışmada sol yanakta bazal hücreli karsinom zemininde ve sağ diz altı ampütasyon güdüğünde protez irritasyonundan sonra açılan yarada yerleşen sinek larvalarının oluşturduğu miyazis olguları sunulmuştur. Bazal hücreli karsinom zemininde yerleşen miyazis, literatürde az sayıda olguda bildirilmiştir. Literatür taramasında ampütasyon güdüğünde yerleşmiş miyasis olgusunu ise saptayamadık. Bu olgulara % 2 prilokain uygulandıktan sonra larvalar kendiliğinden yarayı terk ettiler ve her iki olgu da şifa ile sonuçlandı. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Miyazis omurgalı canlıların dokularında sineklerin larva evresini geçirdikleri enfestasyondur 1. Bu enfestasyona neden olan türler zorunlu, fakültatif ya da kazara yerleşim gösteren parazitlerdir 2.

  Miyazis etkilenen vücut bölümüne göre klinik olarak sınıflandırılabilir, en sık gözlenen klinik şekli ise dermal miyazistir. Dermal miyazis 3 şekilde bulunur; yara, dermal ve abse benzeri form. Yara miyazisi larvanın nekrotik dokuyu enfeste etmesi, dermal miyazis canlı dokuyu enfeste etmesi, apse benzeri miyazis ise sinek larvasının deriye girmesinden sonra apse veya fronkül geliştiğinde meydana gelir 3.

  Bu çalışmada açık yarada yerleşen iki dermal miyazis olgusunu sunmaktayız. Bunların ilki sol yanakta bazal hücreli karsinom zemininde gelişen dermal miyazis olgusu, ikincisi ise sol dizaltı ampütasyon güdüğünde gözlenen olgudur.

  İkinci olgumuz yerleşim yeri açısından yapılan literatür taramasında rastlanmadığından ilk bildirimdir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Kliniğimizde son bir yıl içerisinde kurtlanmış yara nedeniyle başvuran iki hasta tedavi edildi. Uzunca bir süredir açık yaraları olan olgular kliniğimize başvurdukları zaman yaralarında bol miktarda hareketli larvalar mevcuttu. Hareketli larvalar nedeniyle hastalarda kızarıklık, kaşıntı hissi, lokal irritasyon belirtisi mevcuttu.

  Olgu 1
  72 yaşında çiftçilik yapan erkek hastanın sol yanak cildinde yaklaşık 10 yıl önce küçük bir ülserle başlamış ve başvurduğu sağlık kuruluşlarından gerekli iyileşmeyi sağlayamamış. Daha sonra lezyon yavaş yavaş büyümeye başlamış. Kliniğimize başvurduğunda hastanın sol yanaktaki lezyonu yaklaşık 5x6 cm. boyutunda açık yaraya dönüşmüştü. Hastaneye başvurmadan 4 gün önce hasta yarasında kurtçukları fark etmişti. Hastanın muayenesinde; sol yanağında üzeri granülasyon dokusu ile kaplı açık yarasında bol miktarda hareketli canlı larvalar vardı (Şekil 1). Larvalar yaranın derinliklerine uzanan tünellere gizleniyorlardı. Hastanın yarasından insizyonel biyopsi alınarak patolojik tetkike gönderilen örneklerine bazal hücreli karsinom tanısı konuldu.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Bazal hücreli karsinom yarasında gözlenen larvalar.

  Olgu 2
  82 yaşında çiftçilik yapan erkek hasta yaklaşık olarak 6 yıl önce sağ ayağındaki lezyondan yapılan biyopsi sonucu yumuşak doku sarkomu tanısı konularak dizaltı ampütasyon yapılmış. Ampütasyon güdüğünde yaklaşık 2 ay önce protez irritasyonuna bağlı yara açılmış ve açılan yara kapanmamış. Hastaya bir hafta yara pansumanı yapılırken yaranın kurtlandığı görülerek hasta kliniğimize gönderilmişti. Hasta kliniğimize başvurduğunda ampütasyon güdüğünde 3 ayrı bölgede tabanından daha büyük ortalama 3-4 cm çapında ülserovejetan görünümde açık yara vardı. Yaralarda yine bol miktarda hareketli canlı larvalar vardı (Şekil 2). Yaradan bazen seröz bazen hemorajik kanama şeklinde sızıntı oluşuyordu.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Diz altı amputasyon güdüğünde oluşan yaradaki larvalar.

  Hastaların her ikisinde de sarı-beyaz görünümde ortalama boyları 10-15 mm. uzunluğunda kalınca gövdeli (eni 4 mm.) kurtçuklar saptandı. Tür belirlemek mümkün olamadı ve kurtçukların görünümü sinek larvası (miyazis) olarak değerlendirildi. Her iki hastanın da açık yaralarındaki kaviteler % 2’lik prilokain ile irrige edildi. Sonra açık yaralar % 2’lik prilokain ile ıslatılmış gazlı bez pansumanı ile kapatıldı. Bu şekilde günde 4 defa pansuman yapılarak takip edildi. Yaralardaki larvaların çoğu kendiliğinden gizlendikleri tünellerden 1-2 gün içinde çıkıp yaralar temizlendi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Deri miyazisi, dünya çapında sağlıksız çevre ile ilişkili olup tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygındır ancak kalan bölgelerde de daha düşük oranda gözlenir. Miyazis sıcakta ve nemli iklimlerde daha sık görülür, çünkü hastalığın etkeni sinekler bu iklim koşullarında yaygınlaşırlar 5,6. ABD’de sıklığının tropikal bölgelere yolculuğun artması ve turistlerden kaynaklandığı bildirilmiştir. Afrika ve tropikal Amerika’da en sık rastlanan miyazis etkenleri Dermatobia hominis ve Cordylobia anthropophaga’tir 4,5. Sinek türleri arasında iki aile miyazis olgularından sıklıkla sorumludur: Calliphoridae ve Sarcophagidae. Türkiye, Akdeniz, Rusya’nın güneyi, Ortadoğu’da ve Uzakdoğu’da miyazisten sorumlu Wolfahrtia magnifica türü Sarcophagidae ailesindendir 6.

  Türkiye’de burgu sineği olarak bilinen Wolfahrtia magnifica türü sineklerle insanda oluşan miyazis olguları bildirilmiştir. Bir olgu sunumunda; bir kadının sol topuğunda dekübit ülseri zemininde Sarcophagidae spp. larvaları saptanmıştır 7 Ülkemizde ilk otomiyazis vakasını Kurtpınar ve arkadaşları bildirmiştir. Orotrakeal miyazisi olan bilincini yitirmiş 80 yaşında bir olgu bildirilmiştir, 10 yıl önce sol radikal mastektomi geçirmiş bir başka hastada mastektomi kavitesinde larvalar saptanmıştır. 3.

  Dişi sinek yumurtaları çeşitli yollarla yaraya ulaştıktan sonra vücut sıcaklığı ile aktive olur ve bir süre sonra larvalar yumurtadan çıkarak yara içine yerleşirler (sinekler enfekte yada nekrotik açık yaralara konarak oraya yumurtalarını bırakırlar). Bu yumurtalar yaraya yapışıp değişim göstererek larva formuna erişir, bu larvalar nekrotik dokularda tüneller açarak tüneller içerisinde yaşamaya devam eder, larvalar buradan solur ve dışkılarını dışarı çıkarırlar 8.

  Miyazis bazal hücreli karsinomların nadir bir komplikasyonu olup, literatürde az sayıda olgu bildirilmiştir. Alt göz kapağında bazal hücreli karsinomu olan bir hastada oftalmomiyazis gelişmiştir 9. Bazal hücreli kansere sekonder gelişen orbital miyazis olgu sunumları bildirilmiştir 10,11. Bir başka yayında da scalpte bazal hücreli nevüs sendromu zemininde gelişen miyazis olgu sunusu yapılmıştır 3.

  Elektronik PubMed taramasında ‘amputation stump and myiasis’ yazarak tarama yaptık ve amputasyon güdüğünde yerleşen miyasis olgusuna rastlamadık. Bu nedenle dizaltı ampütasyon güdüğündeki olguyu ilk kez sunuyoruz.

  Miyazisli hastaların çoğunda yara sterildir ve antibiyotik tedavisi gerekmez 8. Genellikle uzunca bir zamandır açık yara nedeniyle psikolojik olarak olumsuz etkilenmiş olan hastada yarasının kurtlanmasıyla psikolojik sorunlar da eklenir. Hastalarda çok zaman larvaların sebep olduğu irritasyon nedeniyle kaşıntı şikayeti vardır 1.

  Larvaları yaradan uzaklaştırmak için çeşitli yöntemler önerilmiştir. Kullanılacak yöntemin kolay uygulanabilir olması, hastaya olabildiğince ek acı ve zarar verilmemesi önemlidir.

  Canlı larvaların yaradan uzaklaştırılması kolay değildir. Önerilmiş tek bir başarılı yöntem yoktur. Aspiratör ile emilmesi, irrige edilmesi larvaların anatomik yerleşimine bağlı olarak denenebilir. Ayrıca cerrahi debritman ve küretajla uzaklaştırmanın ağrı, doku kaybı ve kanamaya neden olacağı açıktır. Çok zaman doku içinde parçalanmış ya da bütün kalmış larvaların retansiyonu mümkündür. Yarada larva parçalarının kalması yaranın geç iyileşmesine, apse oluşumuna ve skar gelişimine neden olmaktadır 1,8

  Çeşitli kimyasal maddeler larvaların yaradan uzaklaştırılması için kullanılmaktadır. Kullanılan kimyasal maddelerin olumsuz etkileri olabilmektedir. Önceleri miyaziste %3 veya 5’lik karbolik asit uygulanarak larvalar öldürülmüştür 12. Bu amaçla terebentin ve alkol kullanılmıştır 13. Larvaların bulundukları tünelleri tıkayarak asfiksiden ölmelerini sağlamada vazelin, parafin, balmumu, çeşitli yağlar kullanılmaktadır. Ancak dışarı çıkan larvaları forseps ile almak gerekmektedir ve tam başarı sınırlıdır. Çünkü larva ya kısmen çıkarılabildiği için retansiyona uğrar ya da çıkarmak için lokal anestezi altında daha geniş eksizyon gerekir 8. Ayrıca lokal olarak tütün lifleri uygulama, eter ve kloroform enjekte edilerek veya topikal olarak %5’lik kloroform uygulanarak larvaların paralize edilmesi ya da imobilize edilerek dokudan çıkarılması sağlanmaya çalışılmıştır 14. Etilen klorür ile kurtçuklar dondurularak veya patlatarak öldürülür ve hareketsiz kalırlar. Yine de kurtçukların çıkarılmasının etkin olarak yapılamadığı belirtilmiştir 1,12. Lokal olarak diklorotetrafloretan uygulamasının larvaları uzaklaştırmada başarılı olduğu bildirilmiştir 15. Dermal miyaziste ivermektin topikal olarak kullanıldığında larvaları öldürür 16. Bir başka nodül içinde yerleşen miyazis larvalarını hem enjeksiyon basıncı hem de paralize ederek çıkarılmasını kolaylaştıran lidokain uygulaması bildirilmiştir 17.

  Miyaziste önemli sorunlardan biri de açık yaralarda bulunan larvaların uzaklaştırmasıdır. Kullandığımız %2’lik prilokain yaralarda zarara yol açmadığı gibi herhangi bir yan etki göstermedi. Kolaylıkla bulunabilecek ve tedavideki olumlu etkisini gözlemlediğimiz bu seçeneğin özellikle kurtçukların derin kavitelerde barındığı yaraların tedavisinde de iyi bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Sherman RA, Roselle G, Bills C Danko LH, Eldridge N. Healtcare-associated Myiasis: prevention and intervention. İnfect Cont Hosp Epidemiol. 2005; 26: 828-832.

  2) Hira PR, Assad RM, Okasha G, et al. Myiasis in Kuwait: nosocomial infections caused by Lucilla sericata and megaselia scalaris. Am J Trop Med.Hyg. 2004; 70: 386-389.

  3) Kokcam I Cem Ecmel Saki. A case of cutaneous myiasis caused by Wolfahrtia magnifica. J Dermatol. 2005; 32; 459-463

  4) Safdar N, Young DK, Andes D. Autochthonous furuncular myiasis in the united States: case report and literatüre review. Clin Infect Disease. 2003; 36:e73-80.

  5) Meinking TL, Burkhart CN, Burkhart CG. Changing paradigms in parasitic infections: common dermatological helminthic infections and cutaneous myiasis. Clin Dermatol. 2003; 21: 407-

  6) Yuca K, Caksen Y, Sakin YF, et al. Aural myiasis in children and literature review. Tohoku J Exp Med 2005; 206: 125-130.

  7) Hokelek M, Akbas H, Guneren E et al. Myiasis infestation: a rare complication of decubitis ulcer. Eur J Plast Surg 2002; 25: 32–34.

  8) Sampson CE, MaGuire J, Eriksson E. Botfly Myiasis: Case Report and Brief Review. Ann Plast Surg 2001; 46: 150-152.

  9) Bosniak SL, Schiller JD. Ophthalmomyiasis in an eyelid reconstruction. Am J Ophthalmol.1990; 109:101-102.

  10) Agarwal DC, Singh B. Orbital myiasis—a case report. Indian J Ophthalmol. 1990: 38; 187-188.

  11) Caca I, Unlu K, Cakmak SS, etal. Orbital myiasis: Case report. Jpn J Ophthalmol. 2003: 47; 412-414.

  12) Bedford GV, Williams DH. Creeping eruption with special reference to cutaneous myiasis and report of a case. The Canadian Medical Association Journal. 1933 April: 377-382.

  13) Potasman I, Raz R. Cutaneous myiasis. Harefuah. 1991; 121: 307-309.

  14) Sauder DN, Hall III RP, Wurster CF. Dermal myiasis: the porcine lipid cure. Arch Dermatol 1981; 17: 681–682.

  15) Miller KB, Hribar LJ, Sanders LJ. Human myiasis caused by Phormia regina in Pennsylvania. J Am Podiatr Med Assoc. 1990, 80: 600.

  16) Victoria Y, Trujillo R, Barreto M. Myasis: a successful treatment with topical ivermectin. Int J Dermatol 1999; 38: 142–144.

  17) Siraj DS. Nodular skin lesion in a returning Traveler. J Travel Med. 2005; 12: 229-231.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]