[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 038-040
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Homozigot JAK2 Mutasyonlu Erkek Hastada Karotis Stenozu ve Esansiyel Trombositemi Birlikteliği: Olgu Sunumu
Osman YOKUŞ1, Süleyman Sırrı GÖKALP2, Özlem ŞAHİN BALÇIK3, Murat ALBAYRAK4, Mehmet ERSAYDI2
1İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji, İSTANBUL, Türkiye
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, KAYSERİ, Türkiye
3Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji, ANKARA, Türkiye
4Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji, ANKARA, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Esansiyel trombositemi, primer miyelofibroz, JAK2 mutasyonu, karotis arter stenozu, Essential thrombocythemia, primary myelofibrosis, JAK2 mutation, carotid artery stenosis
Özet
Kırk altı yaşında erkek hasta; son iki aydır, 1-3 saniye süren senkop atakları, baş ağrısı, ayak parmaklarında yanma ve kızarıklık şikâyetleri ile başvurdu. Laboratuvar incelemesinde; trombosit sayısı 1500x109/L, lökosit sayısı 17x109/L, hematokrit düzeyi %55 idi. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile Janus Kinaz 2 V617F (JAK2) homozigot mutasyonu tespit edildi. Hastaya esansiyel trombositemi (ET) tanısı kondu. Senkop ataklarına yönelik değerlendirmede sağ karotis arter lümenini %65 oranında daraltan, 2.5 cm uzunlukta stenoz saptandı. Bu olgu sunumunda; homozigot JAK2 mutasyonu taşıyan ve karotis arter stenozu saptanan ET tanılı olguda tanı ve tedavi yaklaşımları tartışılmıştır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Philadelphia kromozomu (Ph) negatif miyeloproliferatif neoplazmlar (MPN), kök hücreden gelişen, başlıca esansiyel trombositoz (ET), polistemia vera (PV) ve primer miyelofibrozisi (PMF) içeren klonal hematolojik hastalıklardır1. JAK2 kinazında 617. pozisyonda valin-fenilalanin (V617F) somatik tek nokta mutasyonu MPN'da sık görülen bir mutasyondur2-5. PMF'li ve ET'li hastaların yaklaşık yarısı bu mutasyonu taşırlar6. Artmış kinaz aktivitesi ile ilişkili homozigot JAK2 mutasyonunun ET'de görülen majör trombozlarla ilişkili olabileceği bildirilmiştir7. ET'nin büyük serebral arterlerde progresif obstrüksiyonla ilişkili olabileceği bazı yayınlarda bildirilmiştir8.

  Bu olgu sunumunda; homozigot JAK2 mutasyonu taşıyan ve karotis arter stenozu saptanan ET tanılı olguda tanı ve tedavi yaklaşımları tartışılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Kırk altı yaşındaki erkek hasta; son iki aydır, 1-3 saniye süren senkop atakları baş ağrısı, ayak parmaklarında yanma ve kızarıklık şikâyetleri ile başvurdu. İki yıl önce trombotik serebrovasküler olay geçirdiği, sağ üst ekstremitede hemiparezi sekeli kaldığı öğrenildi. Hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi ve iskemik kalp hastalığı yoktu. Otuz paket/yıl sigara kullanımı mevcuttu. Annesinde PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) ile homozigot JAK2 mutasyonu saptandığı ve primer miyelofibroz tanısı ile hematoloji kliniğince 6 yıldır takip ve tedavi altında olduğu öğrenildi. Soy geçmişte kronik miyeloproliferatif neoplazm veya herhangi bir hematolojik hastalık tanısı almış başka bir aile bireyine ait bulgu elde edilemedi. Laboratuvar incelemesinde; trombosit sayısı 1500 x109/L, lökosit sayısı 17x109/L, hematokrit düzeyi %55 idi. Periferik kan yaymasında trombositoz ve lökositoz mevcut olup bazı alanlarda dev trombositler gözlendi. Ferritin, CRP, sedimentasyon ve ANA değerleri normaldi. Torakoabdominal bilgisayarlı tomografi, özefagogastroduodenoskopi ve kolonoskopi ile malignite tespit edilmedi. Sekonder trombositoz nedenleri dışlandı. Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisinde hipersellüler kemik iliği ve megakaryositer hiperplazi bulguları saptandı. Hastada 2 ml EDTA'lı periferik kan örneğinden Magna Pure LC (Roche) otomatik cihazı ile DNA izolasyonu ardından Corbett Real time PCR cihazı kullanılarak Janus Kinaz 2 V617F (JAK2) homozigot mutasyonu saptandı. Periferik kan örneğinde PCR ile BCR/ABL transkripti saptanmadı. Eritrosit kitle indeksi normal sınırlardaydı (Sonuç: 35mL/kg, erkek için normal değer <36mL/kg). Batın ultrasonografisinde (USG) dalak vertikal boyutu 125 mm saptandı. 2008 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan miyeloid maligniteler sınıflamasına dayanılarak Philedelphia kromozomu negatif miyeloproliferatif neoplazm-ET tanısı kondu1.

  Hastanın, inme geçirdiği dönemdeki hastane kayıtları incelendiğinde, yapılan dört farklı tam kan sayımının hepsinde lökositoz, eritrositoz ve trombositoz olduğu gözlendi. Olguya geçirilmiş tromboz öyküsü ve sigara içimi gibi risk faktörleri nedeni ile sitoredüktif tedavi başlandı (Hidroksiüre 2x500 mg/gün, allopürinol 1x150 mg/gün)1. Sigara içiciliğini sonlandırması önerildi. Senkop etiyolojisine yönelik olarak transtorasik ekokardiyografi, tansiyon ve ritim Holter monitorizasyon, egzersiz tolerans testi yapıldı Kardiyak patolojiye rastlanmadı. Bilateral vertebral arter doppler USG ve elektroensefalografi normal idi. Bilateral karotis dopler USG ile “sağ ana karotis bulbus öncesi lümende 2,5 cm'lik mesafede %65 oranında daralma” saptandı. Kraniyal Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) anjiografi planlandı. Sempto-matik karotis arter stenozu olan hastanın endarterektomi açısından nöroloji ve nöroşirürji kliniklerinde takibi sürmektedir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Esansyel trombositemi ve polistemia vera'da değişen derecelerde artmış megakaryositopoez ve eritropoez mevcuttur. JAK2 mutasyonunun matür megakaryosit, hipersensitif platelet sayısı artışı ve küçük damar dolaşımında bozulmaya yol açtığı bildirilmiştir9. JAK2 mutasyonun proliferatif avantaja yol açtığı ve miyeloproliferatif neoplazmın ilerlemesiyle ilişkili olduğu gösterilmiştir10. ET'de JAK2 mutasyonunun daha yüksek hemoglobin, lökosit sayıları ve artmış tromboz insidansını gösteren çalışmalar mevcuttur11,12. ET'de ilave risk faktörleri varlığında büyük damarları ve mikrodolaşımı tutan trombotik olaylar sık görülmektedir13. Olgumuzda JAK2 mutasyonunun pozitif olması, lökositoz ve polisteminin gelişen trombotik süreçte etkili olabileceğini düşünmekteyiz. ET'de sitotoksik tedavi ile hem hematopoeze hem de aterosklerotik plaklara antiproliferatif etki sayesinde aterosklerotik sürecin ilerlemesi durdurulmaktadır. Serebral infarktın en sık nedenlerinden birisi de karotid arterlerde gelişen stenozdur. Yüksek dereceli semptomatik stenozda (lümendeki daralma %70 ve üzeri) ilk üç yılda ki serebral infarkt riski %25'lere ulaşabildiğinden operasyon önerilirken, orta dereceli stenozda (%50-69 arası) eğer semptomatikse operasyon önerilmektedir. Karotid endarterektomi karotis arter stenozu tedavisinde ilk seçilecek tedavi metodu olup, restenoz oranının oldukça düşük olduğu bildirilmiştir14-16.

  Esansiyel trombositemide aspirinle beraber anagrelide, interferon veya hidroksiüre gibi platelet düşürücü ajanlar verilirse mikrovasküler ve majör tromboz komplikasyonlarının hemen hemen tamama yakın önlenmiş olunacağı belirtilmiştir. Serebral infarktlarda, yavaş olarak artan infarkt büyüklüğüyle beraber kan hücre sayılarında da yükseklik mevcutsa bu durumda aterosklerotik bir etiyolojiden ziyade MPN'ın etiyolojide düşünülmesi gerektiği ifade edilmiştir16. Hastamızın iki yıl önce serebral infarkt geçirmesi klinik tablonun yıllar öncesi mevcut olduğunu düşündürmektedir. Tromboz geçiren hastaların hemogram değerlerinde MPN düşündüren anormalliklerle karşılaşıldığında gerekli ileri tetkikler planlanmalıdır. ET'de ileri yaş ve daha önce trombotik olay geçirmiş olmak daha sonra trombotik tablonun tekrarı açısından majör risk faktörü olarak değerlendirilmektedir. Tek başına trombosit sayısı riskle ilişkili bulunmamış olmakla birlikte platelet sayısının kontrolüyle tromboz sıklığının azaldığı gösterilmiştir. Aspirin kullanımının vasomotor ve mikrovasküler tıkayıcı semptomlar ve bulguları gidermede sıklıkla etkili olmasına rağmen, büyük damarlardaki trombozu riski azaltmada etkisine dair kısıtlı bulgu mevcuttur. Diğer risk faktörleri ise hiperkolesterolemi ve sigara içiminin olmasıdır. Ayrıca ET'de kan hücreleri ve damar duvarları arasındaki kompleks ilişkiye bağlı olarak ateroskleroz sürecinin kolaylaşabileceği bildirilmektedir17,18. Hiperviskosite, lökosit aktivasyonu sonucu gelişen endotelyal hasar, hiperhomosisteinemi, JAK2 ve STAT5 genlerinde aktivasyon artışı aterosklerozun gelişiminde ve ilerlemesinde rol oynayan diğer faktörlerdir18. ET'lu hastalar tromboz atağı geçirdiğinde, herediter trombofilik risk faktörlerinin araştırılmasına gerek yoktur19. Bu nedenle hastamıza herediter trombofili tetkikleri yapılmamıştır. Hastamızda sigara içiminin sonlandırılması, saptanan karotis arter stenozuna yönelik nörolojik ve nörojirürjik takip ve tedavi girişimleri gibi risk faktörlerine yönelik tedbirler başlatıldı. Sitoredüktif medikal tedavi ve gerektiğinde flebetomi ile viskozitenin düşürülmesi gibi önlemlerle takibi devam etmektedir. Sonuç olarak, Philedelphia kromozomu negatif MPN-ET tanısı ile izlediğimiz hastalarda gelişen tromboz atağı durumunda, tromboza yol açabilecek olası tüm nedenlerin düşünülmesi ve araştırılması gereklidir. MPN'da uygun takip ve tedaviyle hastaların hayat beklentileri normal insanlarla benzer olabildiği halde, primer hastalığa veya ilave patolojilere bağlı gelişen majör trombotik olaylar mortalite ve morbiditeyi artıracağından tedaviler güncel bilgiler ışığında düzenlenmelidir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Tefferi A, Vardiman JW. Classification and diagnosis of myeloproliferative neoplasms: the 2008 World Health Organization criteria and point-of-care diagnostic algorithms. Leukemia 2008; 22: 14-22.

  2) Baxter EJ, Scott LM, Campbell PJ, et al. Acquired mutation of the tyrosine kinase JAK2 in human myeloproliferative disorders. Lancet 2005; 365: 1054-1061.

  3) Levine RL, Wadleigh M, Cools J, et al. Activating mutation in the tyrosine kinase JAK2 in polycythemia vera, essential thrombocythemia, and myeloid metaplasia with myelofibrosis. Cancer Cell 2005; 7: 387-397.

  4) James C, Ugo V, Le Couedic JP, et al. A unique clonal JAK2 mutation leading to constitutive signalling causes polycythaemia vera. Nature 2005; 434: 1144-1148.

  5) Kralovics R, Passamonti F, Buser AS, et all. A gain of function mutation of JAK2 in myeloproliferative disorders. N Engl J Med 2005; 350: 1779-1790.

  6) Tefferi A. Classification, diagnosis and management of myeloproliferative disorders in the JAK2V617F era. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2006; 240-245.

  7) Michiels JJ, Berneman Z, Van Bockstaele D. Clinical and laboratory features, pathobiology of platelet-mediated thrombosis and bleeding complications, and the molecular etiology of essential thrombocythemia and polycythemia vera: therapeutic implications. Semin Thromb Hemost 2006; 32: 174-

  8) Mosso M, Georgiadis D, Baumgartner RW. Progressive occlusive disease of large cerebral arteries and ischemic events in a patient with essential thrombocythemia. Neurol Res 2004; 26: 702-703.

  9) Bellucci S, Michiels JJ. The role of JAK2 V617F mutation, spontaneous erythropoiesis and megakaryocytopoiesis, hypersensitive platelets, activated leukocytes, and endothelial cells in the etiology of thrombotic manifestations in polycythemia vera and essential thrombocythemia. Semin Thromb Hemost 2006; 32: 381-398.

  10) Bellanné-Chantelot C, Chaumarel I, Labopin M, France. Genetic and clinical implications of the Val617Phe JAK2 mutation in 72 families with myeloproliferative disorders. Blood 2006; 108: 346-352.

  11) Toyama K, Karasawa M, Yamane A et al. JAK2-V617F mutation analysis of granulocytes and platelets from patients with chronic myeloproliferative disorders: advantage of studying platelets. Br J Haematol 2007; 139: 64-69.

  12) Hirayama Y, Sakamaki S, Matsunaga T, et al. Concentrations of thrombopoietin in bone marrow in normal subjects and in patients with idiopathic thrombocytopenic purpura, aplastic anemia, and essential thrombocythemia correlate with its mRNA expression of bone marrow stromal cells. Blood 1998; 92: 46-52.

  13) Barth A. Carotid stenosis: diagnosis, patient selection, therapy. Ther Umsch 2003; 60: 563-568.

  14) van der Vaart MG, Meerwaldt R, Reijnen MM. Endarterectomy or carotid artery stenting: the quest continues. Am J Surg 2008; 195: 259-269.

  15) Kurabayashi H, Hishinuma A, Uchida R. Delayed manifestation and slow progression of cerebral infarction caused by polycythemia rubra vera. Am J Med Sci 2007; 333: 317-320.

  16) Pearson TC. The risk of thrombosis in essential thrombocythemia and polycythemia vera. Semin Oncol 2002; 9: 16-21.

  17) Cucuianu A, Stoia M, Farcaş A, Dima D, Zdrenghea M. Arterial stenosis and atherothrombotic events in polycythemia vera and essential thrombocythemia. Rom J Intern Med 2006; 44: 397-406.

  18) Friedman KD, Rodgers GM. Thrombosis and Antithrombotic Therapy. In: Greer JP, Foerster J, Lukens J, Rodgers G, Paraskevas F, Glader B (Editors). Wintrobe\'s Clinical Hematology. 11. Baskı, Philadelphia: Lippincott Williams& Wilkins, 2004: 1713-1728.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]