[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 030-032
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Behçet Hastalarında Otoantikorların Araştırılması
Fulya İLHAN1, Başak Kandi COŞKUN2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Behçet hastalığı kronik, rekürrent, inflamatuvar bir hastalıktır. Hastalığın etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte immün sistem homeostazisinde oluşan birtakım değişikliklerin rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bu düşünceden yola çıkılarak bu çalışma kapsamında aktif ve inaktif dönem Behçet hastalarında otoantikorların araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Toplam 20 Behçet hastasının yarısı aktif yarısı ise inaktif dönemde olup 13’ü kadın, 7’si erkek idi. 20 kişilik sağlıklı kontrol grubunu ise 12 kadın, 8 erkek oluşturdu. Her iki grubun periferik kanlarında nefelometrik yöntemle ASO ve CRP değerleri incelendi. Ayrıca kanlardan serumlar ayrılarak incelenilinceye kadar -200º C’de saklandı ve çalışma grubunda otoantikorlar araştırıldı. Bunun için; sitoplazmik (c- ANCA) ve periferik antinötrofil sitoplazmik antikor (p-ANCA) varlığı ELİSA yöntemiyle, ANA (Antinükleer Antikor), Antimitokondriyal antikor (AMA) Liver-Kidney-Mikrozomal Antikor-1 (LKM-1) ASMA (Anti-Smooth Muscle antikor) varlığı The Binding Site Birmingham UK) markalı kitler kullanılarak indirekt immün floresans (IFA) yöntemiyle araştırıldı.

Bulgular ve Sonuç: Hasta ve kontrol grubunda ANA, AMA, LKM, c-ANCA ve p-ANCA açısından pozitiflik saptanmadı. İki hastada ise ASMA pozitifliği izlendi. Hastaların ASO değerlerinde kontrollere göre belirgin yükseklik gözlenmesine rağmen hasta ve kontrol ASO değerleri normal sınırlar içerisindeydi (p<0.001). CRP düzeyleri arasında herhangi bir farklılık izlenmedi (p>0.05). ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]