[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 161-164
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda İdrar Yolu Enfeksiyonları: Sıklığı, Etkenler ve Risk Faktörleri
Şafak KAYA1, Nurettin AY2, Vahaç ALP2, Ünal BEYAZIT2, Melih ANIL3, Sedat KAYA4, Mehmet Veysi BAHADIR5, Hakan TEMİZ6, Fulya BİLMAN7, Ramazan DANIŞ3
1Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları, Diyarbakır, Türkiye
2Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Diyarbakır, Türkiye
3Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Diyarbakır, Türkiye
4Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi, Diyarbakır, Türkiye
5Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, Diyarbakır, Türkiye
6Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji, Diyarbakır, Türkiye
7Menemen Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Son dönem böbrek yetmezliğinin seçilmiş hastalardaki en başarılı tedavi yöntemi böbrek naklidir. Böbrek nakli sonrası alıcıların % 75'inde ilk yıl içinde enfeksiyonlarla karşılaşılmaktadır. Biz hastanemizde yeni kurulmuş bir nakil merkezinde böbrek nakli yapılmış hastalarda idrar yolu enfeksiyonu (İYE) sıklığını, etkenleri ve risk faktörlerini tespit etmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya böbrek nakli yapılan 42 hasta alındı. Hastaların yaş, cinsiyet gibi demografik özellikleri, kronik böbrek yetmezliği (KBY) etyolojileri, transplantasyon öncesi diyaliz tipleri ve süresi, aldıkları immünsupresif tedavi, nakil esnasında yatış süreleri, donörün kadavra veya canlı olup olmadığı, üreyen etkenler retrospektif olarak incelenerek veriler kaydedildi.

Bulgular: Kırk iki hastanın 13 (%31)' ünde transplantasyon yapıldıktan sonra ilk 6 ay içerisinde idrar yolu enfeksiyonu, bu hastaların 4'ünde de en az iki enfeksiyon atağı olduğu saptandı. Etkenler arasında Escherichia coli ve Klebsiella pneumonia ilk iki sıradaydı. İYE olan ve olmayan iki grup karşılaştırıldığında nakil esnasında yatış süreleri açısından fark anlamlı bulunmuş, sürenin uzunluğu ile enfeksiyon gelişiminin arttığı tespit edilmiştir (p=0.001)

Sonuç: Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda problem teşkil ettiğinden İYE mutlaka değerlendirilmelidir. Risk faktörleri değerlendirildiğinde hastalarımız arasında nakil esnasında yatış süresi İYE riskini arttırmıştır İYE riskini azaltmak için hastaların yatış süresini en aza indirmek gerekir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]