[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2022, Cilt 27, Sayı 1
Klinik Araştırma
Karaciğer Transplantasyon Öncesi Donörlerde Safra Yolları Varyasyonlarının Manyetik Rezonans Kolanjiyografi ile Araştırılması
Mustafa KOÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

β-Talasemi Taşıyıcılarında Ventriküler Depolarizasyon ve Repolarizasyon Farklı mıdır?
Saadet AKARSU, Taner KASAR, Erdal YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Polistemia Vera Hastalarında Optik Disk ve Makülanın Optik Koherans Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi
Neslihan BAYRAKTAR BİLEN, Mürüvet Seda AYDIN, Burcu POLAT GÜLTEKİN, Simten DAĞDAŞ, Funda CERAN, Defne KALAYCI, Gülsüm ÖZET
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obezite Tanılı Bireylerde Çocukluk Çağı Travmaları, Bağlanma Biçimleri ve Savunma Mekanizmalarının Değerlendirilmesi
Sevler YILDIZ, Aslı KAZGAN, Osman KURT, Muhammed Fatih TABARA, Sevda KORKMAZ, Erhan ÖNALAN, Murad ATMACA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

GGK Testi Pozitifliğine Bağlı Tarama Kolonoskopileri Normal Saptanan Hastalarda Üst GİS Endoskopisi Uygulanmalı Mı?
Ramazan Saygın KERİMOĞLU, Ebru ESEN, Said Sami ERDEM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyon Etkeni Olan Acinetobacter baumannii Suşlarının Değerlendirilmesi
Esma EROĞLU, Arzu TARAKÇI, Fatma ÇÖLKESEN, Fatma KACAR, Şule ÖZDEMİR ARMAĞAN, Selver CAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Senkop Şikayetiyle Başvuran Hastaların Etiyolojik ve Elektrokardiyografik Analizi
Osman AKDENİZ, Erdal YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kurşun Kalem ile Oluşan Pediatrik Penetran Korneal Yaralanmaların Klinik Özellikleri
Mehmet CANLEBLEBİCİ, Hakan YILDIRIM, Mehmet BALBABA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Preterm Erken Membran Rüptürü olan Gebelerin Klinik İzleminde Sistemik İnflamatuar Belirteçlerin Rolü
Gülşah DAĞDEVİREN, Ayşe İSTEK KELEŞ, Özge YÜCEL ÇELİK, Aykan YÜCEL, Dilek ŞAHİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Taş Cilt Mesafesinin Supin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etkileri
Mehmet YILDIZHAN, Yalçın KIZILKAN, Ünsal EROĞLU, Erem ASİL, Cüneyt ÖZDEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hasta Çocukların Annelerinde Sağlıklı Yeme Takıntısı Eğilimi
Demet TAŞ, Nevra KOÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Desmoplastik Malign Melanom Tanısında Güçlü Tanısal Belirteç: Fascin Olabilir mi?
Aylin ORGEN ÇALLI, Mehmet Ali UYAROĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Maksillofasiyal Travmada Periorbital Yabancı Cisim
Cemal FIRAT, Göçmen ASLAN, Mehmet Fatih ALGAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fatal Vascular Complication and Autotransfusion System Use After Lumbar Disc Surgery: A Rare Case
Ferhat BORULU, Hakan USTA, Bilgehan ERKUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Stevens-Johnson Sendromu/Toksik Epidermal Nekroliz ve İlaç Ateşi Birlikteliği olan Bir Olgu Sunumu
Mehmet KILIÇ, Ömer GÜNBEY, Fatma Betül GÜNBEY, Erdal TASKIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]